Hlavním cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů v oblasti předškolního a základního školství v regionu Olešnicko.

p>Název projektu: Oprava a modernizace školských zařízení regionu Olešnicko.
Termín realizace projektu: 08/2008 - 09/2009
Předpokládané celkové náklady projektu: 13 136 880 Kč
(Minimálně 15% nákladů uhradilo město Olešnice)
Realizátor projektu: Město Olešnice

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů v oblasti předškolního a základního školství v regionu Olešnicko s celkem cca 4300 obyvateli na ploše 52 km2. Cíle bylo dosaženo částečnou rekonstrukcí a obnovou školských budov Města Olešnice, které byly vzhledem ke své historii a konstrukci ve špatném technickém stavu. Dalším cílem byla modernizace vnitřního vybavení škol, které nebylo z finančních důvodů dlouhodobě systematicky obnovováno. Jedná se o 1 objekt mateřské školy a 2 objekty základní školy, které jsou ve vlastnictví Města Olešnice.

Realizací projektu bylo dosaženo těchto výstupů:

  • částečná rekonstrukce staré budovy ZŠ (dobudování výdejny obědů, oprava podlah v tělocvičně, rekonstrukce hygienických zařízení, vybudování rampy pro bezbariérový vstup, oprava venkovní kanalizace, rekonstrukce vytápění – výměna kotle a otopných těles)
  • částečná rekonstrukce přístavby ZŠ (výměna podlah ve školním klubu a cvičném bytě pro děti, výměna otvorových prvků, a zateplení objektu)
  • rekonstrukce budovy MŠ (výměna otvorových prvků, opravy poruch)
  • modernizace vnitřního vybavení ZŠ a MŠ (vybavení nábytkem -10 tříd 1. stupně ZŠ, kabinetů, školního a cvičného bytu, školní družiny, učebny pracovních činností pro 1. stupeň ZŠ, sborovny pro učitele 1. stupně ZŠ, chodeb ZŠ), nákup 1ks PC, vybavení multifunkční učebny pro děti audio a video technikou, instalace bezpečnostního a kamerového systému)
  • vytvoření nové stálé prezentace (výstavy) geografie a zajímavostí Norska
  • vytvoření 1 pracovního místa (částečný úvazek)

Aktuální stav projektu:

K 30. září 2009 byl projekt dokončen stavebně, byla též dokončena dodávka nábytku a zařízení. Realizací projektu se významným způsobem zlepšil stav a prostředí pro vzdělávání žáků ZŠ a pobyt dětí v MŠ v regionu Olešnicko. Bez přispění dárce dotace by v žádném případě nebylo cíle projektu dosaženo.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska