Realizace: duben – říjen 2011

DOTACE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Program rozvoje venkova
Osa IV. 1. 2. – realizace místní rozvojové strategie – strategického plánu Leader
Název MAS: MAS Boskovicko PLUS
Název fiche: Boskovicko historii
Číslo fiche: 5
Opatření: III. 2. 2. – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Celkové výdaje projektu: 2 239 616,- Kč
Způsobilé výdaje projektu: 1 866 346,- Kč
Dotace: 1 679 712,- Kč
Cíle projektu:

Výdaje na revitalizaci (včetně případné stavební obnovy) historických parků, zahrad, alejí ….

Oprava zdiva

  • Odstranění náletových dřevin, kácení stromů ohrožujících stavbu, bezpečnostní řez stromů
  • Vyčištění a odstranění spár od narušené omítky
  • Dozdění a doplnění chybějících kamenů ve zdivu
  • Vyspárování kamenného zdiva
  • Nové betonové zhlaví zdi se sklonem ze hřbitova

Oprava omítek

  • Odstranění starých narušených omítek otlučením
  • Omítnutí zdiva a následný nátěr

Oprava a doplnění stříšek zdí oplechováním

  • demontáž krytiny včetně dřevěných prvků
  • osazení nových klempířských prvků (oplechování)