Značka: Neuvedeno
Kategorie: Stavební úřad
Vyvěšeno: 14. 11. 2023 - 23. 11. 2023
Zobrazeno: 0x

Městský úřad Olešnice

Stavební úřad I. stupně              nám. Míru č.p. 20, 679 74 Olešnice

Tel.č. 516 463 108

Fax č. 516 463 296

e-mail: stavebni@olesnice.cz                         oprávněná úřední osoba: Ing. Kubíček Karel         

Č.j.: DMOL    766/2023                                                                    V Olešnice dne 14.11.2023

Spis. zn.: SMOL    765/2023 SÚ/2

 

 

 

 

 

INFORMACE

 

O PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

podle §78 a) odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

v platném znění (dále jen „stavební zákon“)

 

Dne 14.11.2023 podala společnost VSP Group, a.s., se sídlem Nám. Míru 117, 679 74 Olešnice, IČ 25536346 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby:

Skladovací sila, provoz Rozsíčka

na pozemku parc. č. 342/8 v k.ú. Rozsíčka.

 

 

 

                                                          

 

 

                                                                                              „otisk úředního razítka“

                                                                                             

                                                                                              Ing. Kubíček Karel

                                                                                               vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

 

 

 

Příloha: Situační výkres

 

 

 

Tato informace musí být vyvěšena po dobu 8 dnů a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v jeho úplném znění. 8. den je posledním dnem oznámení.

 

Vyvěšeno dne .....14.11.2023........                                                                                 Sejmuto dne...23.11.2023.........

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.