Značka: Neuvedeno
Kategorie: Stavební úřad
Vyvěšeno: 3. 5. 2019 - 20. 5. 2019
Zobrazeno: 38x

Stavební úřad I. stupně              nám. Míru č.p. 20, 679 74 Olešnice

Tel.č. 516 463 108

Fax č. 516 463 296

e-mail: stavebni@olesnice.cz                         oprávněná úřední osoba: Ing. Kubíček Karel         

Č.j.: DMOL    344/2019                                                                    V Olešnice dne 3. 5. 2019

Spis. zn.: SMOL   247/2019 SÚ/3

 

 

Město Olešnice

Nám. Míru 20

679 74 Olešnice

IČ 00280755

 

 

R O Z H O D N U T Í

 

            Stavební úřad I.stupně MěÚ Olešnice, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Olešnice, ul. Křtěnovská a ul. Moravská strana – novostavba chodníků“ na pozemcích parc. č. 665, 655, 653, 503/2 a 590 v kat. území Olešnice na Moravě, kterou dne 28.3.2019 podalo město Olešnice se sídlem nám. Míru 20, 679 74 Olešnice, IČ 00280755 (dále jen „žadatel“), a na základě toho vydává podle § 92 stavebního zákona

 

územní rozhodnutí o umístění stavby

 

„Olešnice, ul. Křtěnovská a ul. Moravská strana – novostavba chodníků“ na pozemcích parc. č. 665, 655, 653, 503/2 a 590 v kat. území Olešnice na Moravě.       

 

Přesné znění dokumentu naleznete níže v příloze ve formátu PDF.

Součástí je i příloha situačního plánu.