Značka: Neuvedeno
Kategorie: Stavební úřad
Vyvěšeno: 20. 3. 2019 - 5. 4. 2019
Zobrazeno: 32x

MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE
Stavební úřad I. stupně nám. Míru č.p. 20, 679 74 Olešnice

Tel.č. 516 463 108

Fax č. 516 463 296

e-mail: stavebni@olesnice.cz oprávněná úřední osoba: Ing. Kubíček Karel

Č.j.: DMOL 199/2019 V Olešnice dne 18. 3. 2019

Spis. zn.: SMOL 195/2019 SÚ/2

 

E.ON Distribuce, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ 28085400

zastoupená společností

PK Elektro, s.r.o., Hádecká 180/21, 614 00 Brno, IČ 28310691

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

O z n á m e n í    z a h á j e n í    ú z e m n í     h o ř í z e n í

 

Společnost E.ON Distribuce, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ 28085400, zastoupená společností PK Elektro, s.r.o., Hádecká 180/21, 614 00 Brno, IČ 28310691, podala dne 14. 3. 2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „obnova TS, NN Kněževes“ na pozemcích parc. č. 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4/4, 13/3, 18/3, 18/4, 23, 31/1, 34/17, 34/21, 211/2, 212/5, 297/1, 300, 426/9, 426/15, 426/17, 426/18, 426/43, 426/66, 426/72, 426/75, 426/82, 428/3, 428/8, 433, 434, 446/1, 446/3, 461/4, 461/7, 465, 466, 467/4, 467/7, 467/9, 467/11, 467/12, 467/17, 467/21, 467/22, 467/31, 474/1, 474/4, 474/5, 474/6, 478, 479, 481/1, 481/2, 481/4, 485, 486/1, 486/2, 487/1, 780/3, 782/2, st. 3, st. 4, st. 10, St. 23, st. 28/1, st. 28/2, st. 29, st. 30, st. 35, st. 36, st. 38, st. 40, st. 43, st. 46, st. 48/1, st. 56/1, st. 166, 1/1, 1/7, 28/3, 212/6, 426/21, 426/74, 445/2, st. 7/1, st. 8/1, st. 8/2, st. 21, st. 26, st. 32, st. 33, st. 34, st. 45, st. 171v kat. území Kněževes. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad I.stupně MěÚ Olešnice, jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení pro umístění výše uvedené stavby. Z důvodu, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad upouští od ústního jednání a stanovuje lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska, která činí

 

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, pokud se jednání nekoná, pak do stanovené lhůty, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u stavebního úřadu Městského úřadu Olešnice a to v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 do 17:00 na SÚ města Olešnice, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.

 

Přesné znění naleznete níže v příloze PDF