Vydáno dne 3. 5. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

Na ČOV Olešnice se řeší problémy s kvalitou vyčištěné vody, která nyní negativně ovlivňuje vodní tok a způsobuje senzorické problémy, jako jsou zákal vody a zapáchající voda. Jak bylo psáno v minulém zpravodaji, čistírna odpadních vod čelí dlouhodobým problémům. Tyto problémy vygradovaly v posledních dvou letech, nicméně jsou to problémy dlouhodobé, které předchozí vedení města neřešilo s patřičnou razancí.

Odborníci firmy VODA CZ s.r.o. provedli pasportizaci aktuálního stavu ČOV s posouzením možností. A to nejen z pohledu technického, ale také finančního. Musíme konstatovat, že se dlouhá léta do této infrastruktury neinvestovalo a toto je výsledek „spořivé“ nečinnosti dožilého zařízení.

Už se něco děje……

Bylo zahájeno jednání na všech potřebných místech, aby se dalo do pohybu řešení problému. V březnu bylo provedeno kompletní posouzení stavu ČOV.  Od poloviny dubna probíhají poloprovozní zkoušky na stanovení vhodných srážedel na odpadní vodě. Ty budou použity na provizorní dočištění dešťových a balastních vod, které společně s odpadní vodou z města způsobují výše popsané problémy.  Současně bude upravena dosazovací nádrž o lamelové vestavby tak, aby nedocházelo k úniku kalu do odtoku a tím znečištění vodního toku.

Současně se pracuje na řešení odstranění částečných příčin problému na ČOV, a tím jsou významní producenti odpadních vod, jako je mlékárna a zpracování masa. Budeme s těmito subjekty řešit jejich zatížení a v rámci města hledat společné řešení, které povede k zlepšení stavu na odtoku z ČOV.

Byly zahájeny projekčně-technické práce na rekonstrukci nebo intenzifikaci ČOV. Jsme v jednání s okolními obcemi (Křtěnov, Crhov), které budou v dohledné době řešit problematiku odkanalizování a následného čištění odpadních vod. Není toho málo….

Peníze jsou vždy na prvním místě a naší snahou je, abychom  tuto náročnou etapu zvládli s co největší účastí dotačních peněz. Proto veškerá opatření výše uvedená jsou řešeny jako provizorní s tím, že je bude možno využít pro budoucí intenzifikaci nebo rekonstrukci.  Ale bez projektování to nejde! Nechceme ovšem nic uspěchat, proto jsme ve spojení s celým týmem odborníků na technologie, provozní úkony i projekční práce.

Do 10.5.2023 budeme mít na ČOV funkční pomocné flotační čištění tak, abychom nezatěžovali vodní tok znečištěním. Věříme, že se nám podaří do konce června mít i funkční lamely v dosazovací nádrži. Tím budeme mít čas pro postupné řešení celkové koncepce rekonstrukce nebo intenzifikace ČOV.