Vydáno dne 4. 9. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

Dne 25. 8. 2023 se stala havárie na čistírně odpadních vod (ČOV). Došlo tak k přechodnému snížení kvality vody v potoce Hodonínka, a to od čistírny Olešnice po soutok se Svratkou. Příčinou havárie na čistírně bylo otrávení aktivovaného kalu, který je využíván při procesu čištění odpadních vod. Za účelem zmírnění následků havárie (úhynu ryb a dalších živočichů v potoce) byla v součinnosti s předsedou místní organizace Moravského rybářského svazu postupně z rybníků Pod sekerou a Pešák odpouštěna voda, došlo tak k naředění nečisté vody v potoce. Toto opatření probíhalo s ohledem na ryby, které v rybnících jsou, aby nedošlo k jejich úhynu. Následující den externí firma zajistila odčerpání zbytkového mrtvého kalu (cca 100 kubíků) z druhé, v té době z důvodu údržby nevyužívané, čistící nádrže a následně byl do ní navezen nový aktivovaný kal, který je schopen čistit odpadní vodu. Problém však může znovu nastat, pokud opět dojde k otrávení aktivovaného kalu využívaného při procesu čištění vody. Z toho důvodu budou na vytipovaných místech kanalizace umístěny sondy, které budou měřit průtok, pH a další parametry vody. Tyto sondy budou v reálném čase přenášet naměřené údaje do řídícího centra, kde budou vyhodnocovány, aby bylo možné okamžitě vyhledat původce znečištění odpadních vod v případě překročení normativních limitů. Součástí tohoto opatření bude i čištění a kamerové prohlídky úseků kanalizace.

Kapacitně by olešnická čistírna měla být schopna vyčistit odpadní vodu z dvojnásobného počtu domácností, než kolik Olešnice momentálně má. Bohužel v Olešnici nejsou producenty odpadních vod jenom domácnosti, ale olešnická ČOV zpracovává odpadní vody i větších či menších průmyslových producentů. Čistírna je navržena na čištění odpadních vod, které standardně produkují domácnosti a průmysloví původci odpadních vod by se tomuto měli podle smluv přibližovat tím, že do městské kanalizace vypouštějí odpadní vody ve stanovené kvalitě určené smlouvou a kanalizačním řádem. Do potrubí je však vypouštěna i odpadní voda, kterou současná technologie na čistírně nedokáže plně vyčistit. Bohužel v předchozích letech byla kontrola ze strany města velice vágní, a proto zde momentálně máme problém s havárií ČOV. V minulých letech docházelo k rozšiřování velkých olešnických průmyslových znečišťovatelů, ale čistírna kapacitně zůstala pořád stejná, a proto se dnes potýkáme s problémem, který se nevyskytl ze dne na den, ale je zde již několik let, jen teď začal být vidět a cítit. 

V současné době probíhá odběr vzorků odpadní vody v různých částech kanalizace Olešnice, abychom nalezli původce odpadní vody, která dle norem do potrubí a čistírny odpadních vod nepatří. Dále pracujeme s externí firmou na intenzifikaci čistící technologie, která bude schopna vyčistit i nestandardní odpadní vodu, která do potrubí čistírny nepatří. Bohužel kroky jako je intenzifikace čištění odpadní vody nejsou možné provést v řádu dnů nebo týdnů, ale vyžádají si měsíce či rok, něž je budeme moci aplikovat.

Budeme dělat vše pro to, abychom daný problém vyřešili co nejdříve, aby v potoku opět tekla čistá voda a obnovil se v něm život.