Vydáno dne 6. 2. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D163x přečteno

Kůrovcová kalamita je termín, který se intenzivně skloňuje v médiích zhruba poslední rok. Už méně se veřejnost z médií dozví, že příčinou kůrovcové kalamity není kůrovec samotný, ale deficit vody v lesní půdě. Kůrovec je pak druhotný faktor, který dorazí suchem oslabené smrkové stromy.

Kalamitní stav se přesunuje prostorem, a to nejenom v České republice. Zatím plošně největší a nejrychlejší rozsah odumření smrkových porostů v naší oblasti spadá do období srpna a září 2019.

Kapacita pro zpracování dříví v lesích, odvoz dřeva a zejména odbyt dřeva v Česku, nebyly a nejsou dostačující pro kalamitní stav tohoto rozsahu, který historicky nemá obdoby ani srovnání.

Firem a lesníků schopných těžit kalamitní dřevo se nedostává ani Lesům ČR, tím spíše pak menším a drobným vlastníkům. Těžká technika, jako jsou harvestorové uzly, se přesunuje postupně z místa na místo, kde má k dispozici řádově desetitisíce objemových jednotek kůrovcového dříví. I dnes, kdy jsou už některé oblasti vytěženy, není pro provozovatele této techniky zajímavá práce do dvou tisíc metrů kubických dřeva na místě. Dále je třeba zmínit, že ne všechny terény v naší oblasti je tato technika schopna zvládnout, a že se také nelze vyhnout škodám, které logicky při práci na lesních i jiných pozemcích způsobí.

V obecních lesích města Olešnice není situace jiná, než v dalších kalamitou postižených oblastech. Velký přebytek vytěženého dřeva znamená značné potíže se skladováním dřeva i s odbytem zejména méně kvalitních sortimentů. Proto leží vytěžené dřevo na skládkách dlouhé měsíce, proto se zpožďují platby od odběratelů (pokud se podaří dřevo prodat).

Možnou úlevu v odbytu a těžbě může být samovýroba a prodej dřeva v místě. Proto jsem samovýrobu a prodej dřeva v místě navrhl starostovi města v době 3. čtvrtletí 2019. Samovýrobu však město nemůže zadat v lokalitách, kde hrozí nebezpečí těžkých a smrtelných úrazů. Navrhl jsem též ceny v místě, které jsou sice pod úrovní výrobních nákladů, avšak je lepší prodat toto dřevo lidem na palivo, než ho dlouhodobě skladovat.

Starosta pověřil evidencí žádostí vedoucího stavebního odboru, od kterého průběžně, jak žádosti přicházejí, přebírám kontakty zájemců. S těmi se pak dohodnu na termínech dovozu, místech odvozu ze skládky u zájemců s vlastní dopravou, nebo na místě, kde zájemce bude provádět samotěžbu. Je třeba zmínit, že ne každé dřevo má dimenze, které každý zájemce běžně zpracuje, tudíž je prováděn výběr. Rozvoz dřeva probíhá postupně, dle možné kapacity a logistiky. Bude probíhat dále, dokud dřevo bude na skladech, a to bude určitě v delším horizontu.

Zde bych rád uvedl, že zveřejněné ceny jsou za 1 prostorový metr dřeva (PRM), tedy narovnaný v hráni 1m x 1m x 1m   na skládce nebo na odvozním prostředku.

Práce při těžbě dřeva budou prováděny ještě řadu měsíců, když rozsah nutné těžby daleko přesahuje možnosti práce těch dřevařů s pilou a stahování dřeva koněm, kteří jsou ještě k dispozici. S větší samotěžbou zájemců o kalamitní dřevo se nedá na základě zkušeností reálně počítat. Proto bylo nutné využít kapacitní techniku.

 

Do Olešnice se přesunul harvestor a velkoobjemová vyvážečka z oblastí obecních lesů, kde touto technikou byly prováděny práce na podzim. Při svážení dřeva na Skalkách je zájem využít mrazem ztuhlých cest k odvozu, což však tuto zimu není plně reálné, zejména když dojde k závažné závadě na stroji, jako právě v současné době.

Mimořádný kalamitní stav má vliv i na časovou kapacitu a stres lesnického personálu, takže děkuji za trpělivost při postupném vyřizování dovozu dřeva a zadávání samovýroby, které jsou jenom malým zlomkem lesnické činnosti v této pro lesy a lesníky kritické době.

S pokračující kalamitou  bude pokračovat i těžba a pokud bude zájem, i prodej dřeva na skládkách, s dovozem dřeva v Olešnici i omezená  možnost samotěžby. Ceny dřeva se mohou v čase měnit. O všech případných změnách budou zájemci na základě dohody odborného lesního hospodáře a starosty opět operativně informováni prostřednictvím městského rozhlasu a zpravodaje.

Ing. Milan Jakoš, odborný lesní hospodář města Olešnice