Vydáno dne 30. 4. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková295x přečteno

Stavební práce

Tak, jak bylo avizováno v minulém čísle Zpravodaje, byl měsíc duben měsícem zahájení prací na II. etapě výstavby silnice, chodníků a dalších stavebních objektů na projektu II/362 Olešnice Průtah. Práce byly zahájeny s velkou intenzitou a nasazením těžké mechanizace. Po měsíci prací byla na ulici Rovečínské odstraněna svrchní vrstva asfaltu frézováním, odtěženy dlažební kostky z části vozovky, odtěženy obrubníky a původní dlažba chodníků. Vozovka byla ve třech místech propustků za lékařským střediskem přebagrována a do tělesa komunikace bylo položeno potrubí propustků nových. Zahájeny byly práce na výstavbě nové kanalizace v části ulice Rovečínské, proveden byl výkop a položení kabelů veřejného osvětlení budoucího nového chodníku a uličky z ulice Rovečínské na Moravskou stranu. Dokončeny byly práce na úpravě chodníků z první etapy rekonstrukce. Zahájeny byly v tomto úseku nově práce na úpravách opěrné zdi.

Obchůzdná trasa

Protože je ulice Rovečínská staveništěm, je přípustné. aby do něj s opatrností vstupovali pouze poučení občané, kteří zde mají bydliště. Přístup ke zdravotnímu středisku pro chodce je přes náměstí a ulici Družstevní uličkou vedle Palečkových, nebo z druhé strany po ulici Moravská strana a Na Špitále. Ulička z Moravské strany (přes loučka) na náměstí je uzavřena.

Objízdná trasa

S uzavřením ulice Rovečínské bylo nutné zajistit objízdnou trasu. Ta je vedena přes náměstí a ulicí Trpínskou přes Trpím a Bystré. Aby se z ulice Moravská strana nestala paralelní trasa veškeré dopravy včetně kamionové, ale pouze objízdná trasa pro linkové autobusy, bylo nutné dopravními značkami omezit dopravu i v této ulici.

Omezení se netýká nikoho, pokud vjíždí do této části města od kulturního domu a má tam co do činění, např. při vjezdu k vlastnímu domu, k návštěvě příbuzných, k příjezdu k nově vybudovanému parkovišti v ulici Na Špitále, k návštěvě lékařského střediska, k vjezdu do stavebnin apod. To říká dodatková tabulka pod zákazovou značkou, kde se píše: „Mimo dopravní obsluhu a linkový bus“. Zakázán je ovšem průjezd cestou od stavebnin k Lamberku.

Poděkování patří Policii ČR a strážníku městské policie, že od počátku objízdné trasy zajišťovali a zajišťují bezpečnost obyvatel Moravské strany kontrolou dodržování dopravního značení. Drzost některých řidičů, a to i kamionů, při ignorování zákazových značek byla po zásluze oceněna již několika desítkami pokut. Přesto se stále najdou mnozí, kteří průjezd zkouší. Záznam z kamery, a to i v nočních záběrech, svědčí o tom, že zkrátit si cestu chtěl nejeden řidič. Tento text zpravodaje slouží jako upozornění pro některé řidiče, že jejich průjezd přes zákaz vjezdu neprochází bez povšimnutí.

Nicméně lze konstatovat, že po několika týdnech objízdné trasy se doprava ustálila na požadovaných parametrech dopravního značení. Snad jen škoda, že z důvodu nedokončených pozemkových úprav zahájených v roce 2013 (projednávání bylo aktuálně přerušeno žalobou některých vlastníků u soudu), zůstala spojovací polní cesta mezi Lamberkem a krajskou silnicí III. třídy na Kněževes a Trpín majetkově nevypořádaná. Proto nemohla být opravena tak, jako její druhá (loni rekonstruovaná) část za krajskou silnicí, směrem k novým polním cestám k středisku živočišné výroby VSP Group. Tolik ke stížnostem na stav této polní cesty, kterou využívá při objížďce řada řidičů.