Vydáno dne 2. 8. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková98x přečteno

Opravy v kulturním domě

V posledních vydáních Olešnického zpravodaje byli čtenáři pravidelně informováni o jedné z dílčích etap oprav kulturního domu. Tou byla rekonstrukce toalet dokončená v měsíci červnu a předaná na začátku měsíce července. Zdařilou opravu v podobě komplexní rekonstrukce dokumentují fotografie.

Průtah II/362

Město Olešnice a SÚS Jihomoravského kraje připravují projekt průtahu silnice II/362 včetně pěších tras (chodníků). Dílčí etapou byla připravená žádost o poskytnutí dotace SFDI na opravu chodníků na ulici gen. Čápka a žádost o dotaci pro Jihomoravský kraj na výstavbu kanalizace v ulici Rovečínská. Zatímco první žádost na SFDI úspěšná nebyla a pro opakování žádosti probíhá úprava projektové dokumentace, dotace na kanalizaci na ulici Rovečínské byla schválena ve výši 1,38 mil. Kč a stavba kanalizace bude zahájena na rozhraní srpna a září. Rada města pověřila starostu ještě letos znovu podat žádost o dotaci na chodníky na ulici gen. Čápka v jiném dotačním titulu tak, aby stavba mohla být realizovaná samostatně jako prioritní.

Oprava komunikací

Rozsah oprav komunikací, které probíhají na území naší země, objemem přesahuje stavební kapacity firem. Také proto se i na území města Olešnice posouvaly některé dílčí termíny plánovaných oprav komunikací, tím spíše, že se při jejich provádění objevila řada technických změn nutných k bezkoliznímu provedení staveb. V současné době je provedena pokládka obrub a dlažby na jedné straně ulice Obora, připravena je pokládka živice na komunikaci u školy (u památníku). Před uzávěrkou vydání tohoto zpravodaje bylo dohodnuto položení živice nejenom zde, ale i na komunikaci na Horním Vejpustku. Tyto komunikace by tedy měly být na prahu měsíce srpna již dokončeny. V měsíci srpnu budou pokračovat práce na chodnících na druhé straně ulice Obora.

Rekonstrukce mateřské školy

V měsíci červenci se rozběhly práce velkého rozsahu v mateřské škole. Již dnes je položena krytina střechy mateřské školy, z velké části dokončeno oplocení mateřské školy a v interiéru mateřské školy jsou po vybourání zárubní a po výstavbě některých nových příček provedeny nové rozvody kanalizace z toalet, nataženy nové rozvody elektrické energie jak zásuvkového tak světelného okruhu, z velké části již upraveny stěny a provedeny nové obklady. Tyto práce by měly být dokončeny do konce měsíce července s tím, že na prahu měsíc srpna budou položeny nové podlahy. Po několikadenní technologické odstávce budou stavební práce dokončeny instalací zařizovacích předmětů, osvětlení a podhledů a od poloviny měsíce srpna se počítá s instalací nového vybavení a nábytku.

Modrotisk