Vydáno dne 4. 5. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková74x přečteno

Investiční akce

Opravy a rekonstrukce místních komunikací

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2017 a v něm vyčlenilo finanční prostředky na opravu a rekonstrukce místních komunikací. Součástí běžné údržby místních komunikací jsou opravy jejich povrchu po zimním období, které se právě provádějí. Jedná se o vysprávku výtluků a větších trhlin ve vozovkách. Tyto práce budou prováděny s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky ještě v měsíci květnu.

Významně rozsáhlejšími pracemi na rekonstrukci komunikace budou opravy chodníků na ulici Obora. Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele a podepsána smlouva o dílo. Po schválení dopravního značení zahájí stavební firma práce na ulici Obora ještě v měsíci květnu. Součástí rekonstrukce chodníků je výměna obrubníků, poškozený asfaltový povrch nahradí zámková dlažba. Objem prací je cca 1 mil. Kč.

Další připravovanou akcí týkající se komunikací je oprava vozovky na ulici Horní Vejpustek, která souvisí s dokončením prací na stavbě nové opěrné zdi. V současné době je zpracováván návrh opravy komunikace nejenom v bezprostřední blízkosti opěrné zdi, ale i v celé spodní části Horního Vejpustku.

Město Olešnice podalo žádost na Státní fond dopravní infrastruktury o poskytnutí dotace na rekonstrukci chodníků v ulici gen. Čápka. Získání této dotace je podmínkou vlastní realizace. O schválení či neschválení dotace bude rozhodnuto teprve v závěru měsíce května a tak si musíme na rozhodnutí o realizaci této stavby ještě počkat.

Olešnický zpravodaj již několikrát informoval o přípravě stavby rekonstrukce komunikace - průtahu II/362. Jeho součástí je několik stavebních objektů, především pak rekonstrukce vozovky a chodníků. Samotná realizace stavby v řádu desítek milionů korun je podmíněna především schopností Jihomoravského kraje a Správy a údržby silnic JMK finančně tuto stavbu realizovat. Stavba byla v závěru loňského roku stavebně povolena, v současné době probíhá příprava projektové dokumentace nutné k realizaci díla. V měsíci dubnu svolala projekční kancelář, která zpracovává projektovou dokumentaci jak pro město, tak i pro JMK, první výrobní výbor. Na něm byly dohodnuty některé technické parametry stavby a dohodnut termín dokončení zpracování projektové dokumentace na začátek druhého pololetí roku 2017. Dokončením prováděcí projektové dokumentace bude stavba připravena k realizaci. Jak bylo již výše uvedeno, následující kroky se pak budou odvíjet od schopnosti obou investorů (město Olešnice, SÚS JMK) zajistit finanční zdroje.

Rekonstrukce toalet v kulturním domě

Také v měsíci dubnu pokročily práce na rekonstrukci toalet v kulturním domě. Po demolici původních příček, odstranění původních omítek včetně obkladů, vybourání podlah s dlažbou byly nově instalovány rozvody vodovodu, kanalizace a elektrické energie. Vyzděny jsou nové příčky, provedena izolace podlah a podlahy nově vybetonovány. Další práce budou probíhat v měsíci květnu.

Modrotisk