Vydáno dne 15. 4. 2004 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 937x přečteno

Moderní objekt se sociálním zázemím, šatnami, nářaďovnou bude mít velkou halu pro míčové hry, ale též pro gymnastiku a nácvik atletických disciplin v zimních měsících. Současně s dokončením tělocvičny bude probíhat výstavba venkovního hřiště s umělým povrchem pro míčové hry, které bude využíváno v letních měsících. Zde je investorem město Olešnice (je požádáno o dotaci a krajem doporučena dotace ve výši 50 % nákladů výstavby z programu MŠMT ČR). Výstavba tohoto hřiště je řešena mimo zátopová území a s povrchem, který zaručí bezpečné sportování žáků ZŠ. Využití po dohodě se ZŠ bude jistě i pro žáky odborného učiliště, případně organizovanou sportovní veřejnost.

S výstavbou tělocvičny souvisí nutnost zajistit v souvislosti s náhradou za prostory dvora též vybudování příjezdové komunikace a parkoviště pro zaměstnance a návštěvy ZŠ. V souvislosti s těmito investicemi došlo ke smýcení tří bříz a borovice, což bylo negativně hodnoceno formou petice řadou převážně mladých spoluobčanů, kteří patrně již zapomněli na poměry sportování v době, kdy navštěvovali základní školu nebo považují zvlněnou asfaltovou plochu hřiště po dešti plnou louží za dostačující olešnický standard (lze jen doporučit návštěvu prosetínského loni otevřeného hřiště s umělým povrchem). Náhradní výsadba několikanásobného počtu stromů bude provedena v nejbližších týdnech na hrázi rybníka Pod Sekerou. Prostor parku však bude po výstavbě hřiště navíc ozeleněn na základě projektu zahradního projektanta tak, aby nedošlo k významnému narušení vzhledu.

Významnou ekologickou investicí svým rozměrem daleko přesahující úpravy zeleně na náměstí je v současné době provedený převod cizích vytěžených a nevysázených lesních pozemků na Závrší do majetku města. Zde nikoli ve veřejném zájmu, ale z důvodu snahy o obohacení se došlo ke smýcení 7,3 ha lesa. V krajině Olešnicka, která je již tak odlesněna, že se vymyká v negativním smyslu slova od průměru okresu Blansko, nedošlo k zpětnému vysázení lesa, protože tato záležitost vyžaduje částku v řádu milionů. Léta trval soudní spor, který sice našel viníka, avšak pomoci lesům nedokázal. Pomocnou ruku nabídlo zastupitelstvo města po zralé úvaze, že investice do ekologie krajiny je investicí důležitou a že se patrně nenajde nikdo jiný, kdo by byl schopen pozemky po několika letech zalesnit. Bylo rozhodnuto v průběhu dvou let pozemky porostlé náletovými dřevinami vyčistit a provést zalesnění. Protože se jedná o velké plochy, nebude se jednat o monokulturu, ale významný podíl na výsadbě budou mít tzv. meliorační dřeviny. Bude nutno též řadu pozemků oplotit proti okusu zvěří. Předpokládá se vysázení 40 tis. ks (!) stromků. Společně s jejich další údržbou v průběhu několika let se počítá s náklady kolem 3 mil.Kč. Ty budou kryty z výnosů z těžby v městských lesích, případně z dalších zdrojů rozpočtu. Ekonomický přínos tato akce přinese až za tři generace, avšak příkladem nám může být rozhodnutí našich předků v 30. letech minulého století, když odkoupili 30 ha lesa v katastru obcí Věstín a Bolešín, kde je těžba prováděna v současnosti. Protože rozsah prací na čištění pozemků je velký, budou vyzvány místní spolky a organizace k pomoci na této výsadbě s tím, že ušetřené finanční náklady by byly převedeny na jejich spolkovou činnost.

Další důležitou akcí, jejímž investorem hodlá být Zemědělská vodohospodářská správa – správce toku Veselského potoka, je příprava protipovodňových opatření v jeho povodí. Zde je třeba poděkovat všem vlastníkům půdy, kteří vyjádřili souhlas s umístěním staveb suchých nádrží (hrází) na svých pozemcích. V současné době probíhá územní řízení, zahájeno bude též vodoprávní řízení. V závěru měsíce dubna bude požádáno ministerstvo zemědělství o přidělení dotace. Společně se všemi ohroženými občany v záplavových územích doufáme, že žádost bude vyřízena kladně.

S přicházející turistickou sezónou se chystá od měsíce května otevření tentokrát již obou expozic regionálního muzea. Vedle muzea strašidel též muzeum na půdě radnice. Bohužel přes řadu výzev se nesešlo dostatečné množství exponátů, a tak budou první měsíce z pohledu počtu exponátů chudší. Pevně věříme, že se sejde řada dalších vypůjčených či darovaných věcí, které mohou připomenout život obyvatel Olešnicka v dřívějších dobách.

Další investiční akcí, která je v tuto chvíli spíše vizí, o jejímž financování se teprve bude rozhodovat, je modernizace lyžařského areálu na Závrší. V současné době se připravují podklady pro dvě žádosti o dotaci, jedna včetně projektové dokumentace na technické provedení je směřována k rekonstrukci příjezdových komunikací, druhá je žádost o podporu financování zpracování projektové dokumentace na vlastní lyžařský areál. Teprve v návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci bude možno pokračovat v přípravě na dotační financování z fondů EU.

V průběhu měsíce března byla zaregistrována žádost města o dotaci z ministerstva zemědělství na rekonstrukci vodovodního přivaděče v délce cca 0,5 km od vodojemu k Lamberku. Zde je azbestové potrubí o průměru 20 cm a má být nahrazeno potrubím plastovým.