Vydáno dne 2. 4. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D29x přečteno

V průběhu přípravy realizace akce dodavatelem, také na základě podnětu členů zastupitelstva a provádění přípravných prací (sondy povrchu) byla navržena nová řešení, vedoucí k větší a pestřejší využitelnosti sportovního areálu a nutnému zlepšení a dopracování bezpečnostních prvků.

Původní projekt víceúčelového hřiště počítal s využitím hřiště na volejbal a basketbal. Z důvodu větší využitelnosti pro výuku tělesné výchovy žáků, (případně pro veřejnost), bylo navrženo a dohodnuto provést prodloužení a rozšíření navrženého víceúčelového hřiště. Plocha bude dostatečná pro další sporty, jako je malá kopaná, tenis, nohejbal, házená. Dojde o doplnění herních prvků, branek na malou kopanou/házenou, tenisové sloupky a koše na košíkovou. Ty budou součásti oplocení tak, aby konstrukce nekolidovala s běžeckou dráhou. 

 Z důvodů rozšíření o další sporty bylo dohodnuto provést změnu v oplocení. Budou doplněny sloupky oplocení a vzpěry tak, aby zajistily tuhost, bezpečnost a stabilitu celé konstrukce. Původně navržená ochranná síť s oky 100x100mm bude mít menší rozměr ok 45x45mm. Za basketbalovými koši dojde k navýšení oplocení.  Zamezí se tím opuštění menších průměrů míčku z prostoru hřiště a lepšímu komfortu uživatelů. Zároveň dojde k úpravě hrazení dřevěného mantinelu. Z důvodu bezpečnosti, větší tuhosti a životnosti budou použity KVH hranoly o síle 40mm místo plánovaných desek 30mm, spáry mezi prkny budou mít minimálně 25mm tak, aby splňovaly příslušnou normu. Do konstrukce oplocení bude doplněna dvoukřídlá brána, která bude sloužit ke vjezdu techniky pro údržbu hřiště. Přístupové chodníky na hřiště budou provedeny z betonové dlažby. Zamezí se tím nanášení nečistot z okolních ploch na umělý trávník. Z důvodu úspory místa bude odvodnění hřiště menšími odtokovými žlaby.

Doskočiště pro skok daleký bude řešeno jako mnohem bezpečnější a funkčnější, než byl původní návrh. Doskočiště bude místo betonovým obrubníkem lemováno obrubníkem z pryže. Pro pohyb žáků kolem doskočiště a zamezení vynášení písku do okolí a na běžeckou dráhu bude zřízen pochozí rošt - lapač písku. 

Z důvodu vodní eroze přilehlého svahu a splavování zeminy na běžecký ovál bude nutné tento svah zpevnit. Zpevnění bude řešeno pokládkou zatravňovacích tvárnic a instalací georohože s výsadbou nízkorostoucích dřevin, když tento porost v budoucnu zcela pokryje řešenou část svahu. Výsadba dřevin bude sloužit jako protierozní opatření a bude také plnit funkci estetickou.