Vydáno dne 10. 9. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková156x přečteno

Vážení spoluobčané,

dovolte mi informovat Vás o zahájení prací na průtahu silnice II. třídy č. 362. Tato silnice dělí Olešnici na přibližně dvě poloviny a je páteřní nejfrekventovanější komunikací. Denně po ní projede na 1,9 tisíce vozidel.

Od roku 1832, kdy byla postavena, do roku 1936 byla komunikací v majetku obce. Poté byla zařazena do sítě okresních silnic a státní subvencí zadlážděna. Jako okresní silnice byla státní. Po zestátnění majetku obcí v padesátých létech byly zestátněny i pozemky pod chodníky (ve správě MNV) a v osmdesátých letech minulého století byly pozemky pod silnicí a chodníkem v katastru sloučeny v jeden pozemek. Ten byl státní. Po obnovení samospráv obcí po listopadu 89 restituovaly obce svůj historický majetek. Tento proces trval řadu let. Restituci chodníků u průtahu bránilo v katastru nemovitostí sloučení pozemků se silnicí. V roce 2000, po vzniku krajů, byly pozemky chodníků a vozovky II/362 převedeny ze státu na kraj. Aby bylo možné převést chodníky do majetku města bylo nutné provést geometrické oddělení pozemku vozovky a chodníků. Také tento proces byl zdlouhavý. Nicméně se mi jako krajskému zastupiteli podařilo prostřednictvím majetkového odboru krajského úřadu předložit žádost o bezúplatný převod pozemků chodníků - pozemků kraje - krajskému zastupitelstvu a to tento převod 19. 2. 2015 schválilo. Teprve po tomto převodu a po vkladu do katastru nemovitostí se stalo město vlastníkem pozemků pod chodníky a mohlo začít uvažovat o jejich stavebních úpravách.

Aby byla možná rekonstrukce chodníků, bylo nutné současně řešit stav vozovky a provádět stavby souběžně. Proto město nechalo na vlastní náklady zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Dne 4. 1. 2016 bylo zahájeno územní řízení a 23. 3. 2016 bylo vydáno územní rozhodnutí. Dne 23. 9. 2016 bylo zahájeno stavební řízení a 26. 10. 2017 bylo vydáno stavební povolení na stavbu II/362 Olešnice – průtah. Dne 4. 10. 2017 byla dokončena prováděcí dokumentace stavby a 6. 8. 2018 rozhodl Státní fond dopravní infrastruktury o poskytnutí dotace na zvýšení bezpečnosti chodců (část chodníků). Mezitím probíhala jednání se samosprávou kraje a s vedením SÚS Jihomoravského kraje o zařazení průtahu Olešnice mezi aktuální investice do rozpočtu kraje. SÚS JMK zařadila průtah Olešnice mezi akce roku 2018 a dosáhla i na podporu SFDI. Nyní se blížíme k závěru příprav stavby.

Zastupitelstvo města Olešnice se sešlo na své poslední schůzi v tomto volebním období dne 30. srpna 2018, aby mimo jiné body schválilo smlouvu o dílo na stavební objekty do majetku města na projektu II/362 Olešnice průtah. Tato akce je investiční akcí dvou investorů. Vedle města Olešnice je druhým investorem Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Na základě dohody obou investorů vypsala SÚS Jihomoravského kraje výběrové řízení na dodavatele. Na základě tohoto výběrového řízení byl vybrán zhotovitel – společnost PORR a.s. Ta pro město bude stavět chodníky na průtahu, parkoviště u lékařského střediska, opěrnou zeď na ul. generála Čápka, zokruhování vodovodu Rovečínská – Zástodolí, výměnu vodovodních přípojek na průtahu, nasvětlení přechodů pro chodce a veřejné osvětlení chodníku na ulici Rovečínské.

Cena díla pro město je 20,569 milionů Kč a cena díla na vozovkách komunikace pro SÚS JMK pak 32,553 milionů Kč. Celkem tedy 53,122 milionů Kč vč. DPH. Zastupitelstvo města schválilo také úvěr s ČS a.s. ve výši 10 mil. Kč na stavební objekty města a 2 mil. Kč na vodovod a vodovodní přípojky. Ostatní náklady díla budou hrazeny dílem z rozpočtu města – výdajů připravených na chodníky roku 2018 (ul. gen. Čápka), dílem pak z dotace SFDI na chodníky.

Stavba bude dle harmonogramu zhotovitele zahájena v září 2018 a 1. etapa - ulice generála Čápka - by měla být dokončena v prosinci. Zahájení druhé etapy má být na jaře 2019 v březnu a práce ukončeny na konci října 2019. Dopravně je počítáno se stavbou dělenou na jízdní pruhy, řízenou semafory.

Tato dopravní stavba je stavbou, která na další desetiletí změní tvář Olešnice. Je stavbou, která si vyžádal mnoho úsilí při přípravě. Bude ale potřebovat hodně trpělivosti ze strany občanů, a to jak řidičů, tak chodců. Na opravovaných silnicích vídáme značku L s nápisem „Musíme to opravit“. A my to musíme opravit. Tedy děkuji za trpělivost, kterou jste projevili při přípravě stavby. Děkuji také za trpělivost, kterou prokážete při její realizaci. Výsledek nám všem bude odměnou.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta