Vydáno dne 2. 4. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D25x přečteno

Přestože se loňský rok i poslední měsíce nezapíší do naší paměti jako období sucha, několik předchozích let bylo opravdu vláhově nedostatečných. Dopad na hladinu spodních vod byl zřejmý. Snížení hladiny spodních vod se projevilo i v olešnických vodních zdrojích. Protože spotřeba pitné vody obyvatel Olešnice i průmyslových podniků závisí na dodávkách vody z podzemních zdrojů, byla situace, kdy se uvažovalo i o možném omezení spotřeby. Alternativou je zajištění dalších zdrojů vody. Obdobně tomu bylo např. v roce 2002 připojením dříve vybudovaného a městem zakoupeného vrtu nad Lamberkem.

 

Protože téma sucho je tématem celorepublikovým, existuje dotační podpora na vyhledání nových zdrojů formou vrtů. Toho rada města využila a jak jsme již několikrát v Olešnickém zpravodaji uvedli, získala Olešnice dotaci na hydrogeologický průzkum. Dva vrty ve vytypovaných oblastech byly provedeny s tím, že vrt na okraji lesa v Chrásti nedaleko vodojemu na Ostré horce vykázal možnost čerpat z něj vodu pro spotřebu Olešnice ve velmi zajímavém množství.

 

Dalším krokem bylo a je zajistit propojení tohoto vrtu s vodojemem, osadit čerpadlo, provést rozvody elektřiny a některé další práce s propojením vrtu a vodojemu spojené. Rada města pověřila starostu podáním žádosti o dotaci ze státního fondu životního prostředí, která byla v loňském roce úspěšně získána. Po výběrovém řízení na dodavatele byla podepsána smlouva o dílo s termínem zahájení prací v březnu.

 

Práce byly zahájeny 9. 3. 2021 nastěhováním techniky, dovozem obsypového materiálu, frézováním pařezů a čištěním trasy od větví po lesní těžbě. Trasa vodovodního přivaděče byla geodeticky zaměřena. V současné době je vykopána stavební jáma v místě vrtu a do ní osazena betonová jímka. Proveden byl již také výkop a položení vodovodního PE potrubí v cca 100 m trasy. Další práce budou pokračovat v měsíci dubnu výkopem a položením potrubí do zbývající trasy. Následovat budou montáže a zásyp výkopu.