Vydáno dne 13. 1. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D34x přečteno

Pro letošní rok bude, jak už bylo řečeno, prioritou dokončit investiční akce, která rada města zajistila vydáním všech povolení, výběrem dodavatelů a získala i schválení dotací rozhodnutím poskytovatelů.

 

Jedná se po částečně provedených zdravotních a bezpečnostních řezech vzrostlých stromů o jejich dokončení v době vegetačního klidu a výsadby zeleně na jaře. Projekt nese název „Revitalizace zeleně v Olešnici na Moravě“ a je podpořen z OP Životní prostředí.

 

Dalším projektem je projekt zaměřený na rekonstrukci povrchů běžecké dráhy a dráhy pro skok daleký atletického areálu a víceúčelového hřiště základní školy v areálu koupaliště.

 

V roce 2020, po neúspěšné žádosti z roku 2019, podala rada města znovu žádost o poskytnutí dotace Ministerstvo pro místní rozvoj z Programu rozvoje venkova. Tentokrát z dotačního titulu Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Ten podporuje akce zaměřené na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště), která slouží pro hodiny tělesné výchovy.

 

Technická zpráva z projektové dokumentace popisuje projekt - jak si mohl každý, kdo měl zájem přečíst - následovně: „Jedná se o modernizaci a výměnu povrchu stávajícího multifunkčního hřiště. Předmětem modernizace je stávající běžecký ovál s povrchem z kamenné prosívky, skok daleký s rozběhovou dráhou z kamenné prosívky a hřiště pro míčové sporty s asfaltovým povrchem“.

 

Výměna povrchů, jak je projektová dokumentace koncipována, byla v žádosti akceptována a projekt byl ministerstvem úspěšně chválen.   

 

Posledním dotačně podpořeným projektem (nikoliv významem) je projekt „Připojení nového vrtu do stávajícího vodojemu“. Vrt, (o kterém jsme několikrát psali), se nachází v lese Chrást necelých 300 m od vodojemu na „Ostré Horce“. Jeho vystrojení čerpadlem, vybudování potrubí k propojení s vodojemem a osazení zařízení ve vodojemu proběhne hned na jaře.

 

Rada města zajistila zpracování projektové dokumentace k rozšíření vodovodu do ulice Za puchárnou. Poslední ulice, která není připojena na městský vodovod. Zajistila též vydání vodoprávního povolení v loňském roce a nyní bude záležet na vývoji příjmů rozpočtu města, zda bude vodovod vybudován ještě v tomto roce. Zde bohužel neexistuje dotační program, který by náklady z projektové dokumentace (2,5 mil. Kč) pomohl městu financovat. Nicméně rezerva z loňska tuto možnost nevylučuje.

 

Všechny výše uvedené projekty byly a jsou k nahlédnutí v podobě PD na webových stránkách města v sekci „připravované investice“, kam je rada města dává ke zveřejnění.