Vydáno dne 15. 1. 2022Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D179x přečteno

Rada města Olešnice se zavázala naplnit programové prohlášení mimo jiné tím, že se bude v tomto volebním období snažit: „zajistit zpracování zastavovací studie nové výstavby domů v „Piskačově sadu“ a v návaznosti na tuto zastavovací studii zajistit zpracování další projektové dokumentace k vydání stavebního povolení výstavby inženýrských sítí“.

            Následně poté, co zastupitelé SNK a KDU-ČSL schválili na 5. zasedání  zastupitelstva dne 18. 6. 2019 zpracovanou zastavovací studii, mohla rada města objednat zpracování projektové dokumentace na rozšíření vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, na komunikaci a na veřejné osvětlení v této lokalitě. Na zpracování projektové dokumentace rozšíření vodovodu a kanalizace zajistila navíc i finanční zdroje formou dotace.

            Při zpracování projektové dokumentace bylo nutno původní studii doplnit o některé stavební objekty a změnit parcelaci, a to na základě požadavků dotčených orgánů státní správy (Povodí Moravy, DI  Policie ČR…). Po tomto doplnění projektové dokumentace bylo v polovině minulého roku požádáno o vydání stavebního povolení na jednotlivé stavební objekty. S velkou úlevou přijala rada města informaci, že se nikdo z účastníků stavebního řízení neodvolal a všechna stavební povolení byla vydána, dnes již i s nabytím právní moci. S úlevou, protože si uvědomovala léta marných snah o vyřešení majetkových vztahů a různých požadavků orgánů státní správy. O vydaných stavebních povoleních bylo zastupitelstvo města informováno na prosincovém zasedání zastupitelstva.

            Nyní bude záležet na zastupitelstvu města, zda se realizaci výstavby inženýrských sítí, (která bude velmi nákladná - cca 28 mil. Kč) bude snažit zahájit ještě v tomto roce. Roce zvyšujících se cen stavebních prací, roce nárůstu úrokových sazeb úvěrů i hypotéčních úvěrů. V případě dohody zastupitelů by vlastní výstavbě předcházelo zajištění a přijetí úvěru na výstavbu a výběrové řízení na dodavatele.

            Aby byla pro město Olešnice zajištěna návratnost této investice a splátky úvěru, je z logiky věci nutné při prodeji 18 stavebních pozemků uvažovat o prodeji za cenu, kterou město vynaloží v nákladech na výstavbu inženýrských sítí. Také v této věci bude nutná dohoda zastupitelů.