Vydáno dne 14. 1. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková54x přečteno

Tento převzatý titulek je popisem problému, který možná trápí také vás. Proto jsme vedle titulku převzali do Olešnického zpravodaje i obsah článku z portálu Ekolist.cz.

„Novela zákona o ovzduší, která je účinná od začátku roku 2017, nabídla pověřeným obcím nové nástroje, jak postihnout nezodpovědné chování lidí topících v domácích kotelnách. Podle Českého plynárenského svazu je vžitá představa, že největší podíl na kontaminaci ovzduší mají průmyslové podniky a doprava, podle něho jsou ale nejvýznamnějším zdrojem škodlivin domácnosti. Přesněji řečeno jejich lokální topeniště na pevná paliva. Kvalitu ovzduší v republice tak ovlivňuje doslova každý kotel a každý komín.

Úředníci obcí s rozšířenou působností (v případě Olešnicka jsou to úředníci Městského úřadu Boskovice) mohou kontrolovat doklady prokazující kvalitu paliv, stejně jako technický stav a provoz kotlů na pevná paliva přímo v domácnostech. Současně jsou oprávněni provádět i kontroly komínů, respektive jejich revizí. Jednak úředníci sami provádějí namátková měření tmavosti kouře podle Ringelmannovy metody, jednak je i při prokázaném porušení zákona čas a prostor nedostatky eliminovat.

Nejprve je majiteli inkriminovaného topeniště zasláno písemné upozornění. Nedojde-li k nápravě, zpravidla si úředníci vyžádají revizní zprávy od kotle i komína. Podle zákona o ovzduší by si měl každý provozovatel kotle na pevná paliva nechat každé dva roky zkontrolovat jeho technický stav. Chybějící revizní zprávy mohou být pokutovány až do výše 20 tisíc korun. Nejsou-li přesto k dispozici, je majitel vyzván, aby si nechal provést příslušné kontroly a revizní zprávy vyhotovit. Při tom obvykle dojde k odhalení příčiny problému a jeho následnému odstranění (vyčištění komína, vyčištění nebo seřízení kotle, změna paliva na to, které je pro daný kotel určené výrobcem apod.).

Pokud problém přetrvává i nadále a je zřejmé, že dochází k opakovanému porušování zákona, mohou úředníci přikročit k fyzické kontrole topeniště přímo v objektu. Kontrola může být ohlášená i neohlášená. Podléhá jí kotel, jeho příslušenství i palivo, úředník je rovněž oprávněn odebrat vzorky popela k rozboru v laboratoři. Krajním řešením je pak pokuta, jejíž maximální výše činí až 50 tisíc korun“.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jde-ze-sousedova-komina-tmavy...