Vydáno dne 31. 7. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D24x přečteno

Kalamitní situace spojená s expanzí lýkožrouta smrkového nejenomže pokračuje, ale dále narůstá. Vlastníci lesů čelí této kůrovcové kalamitě zvýšenou těžbou napadených stromů a jejich odvozem. Finanční náklady na samotnou těžbu často překračují výnosy z prodeje. Daří se, byť za významně nižší ceny než v uplynulých letech, prodávat převážně kulatinu. O jiné sortimenty dřeva je malý zájem. V následujícím roce by mohla vlastníkům výrazněji napomoci státní dotace za letos vytěžené dřevo. Pracovníci k provádění těžby chybí. Proto je  při velkých objemech kalamitního dřeva nutno využívat těžebních strojů. To s sebou nese, zvláště pak v letošním vlhkém létu, významnou devastaci lesních i dalších cest.

Členové rady města společně s odborným lesním hospodářem prošli městské lesy v katastru Olešnice, aby se na místě přesvědčili o rozsahu šíření lýkožrouta smrkového. Lze konstatovat, že napadeny jsou všechny smrkové lesní porosty, nejen městské. Zvlášť smutný pohled je na příměstský les „Skalky“. Z něj bude za několik týdnů vytěžená holina. Obdobně je tomu i v lese „Chrást“ za Lamberkem. Zde na okraji vytěženého lesa zůstávají stát uschlé, kůrovcem napadené stromy patřící jiným vlastníkům, majitelům vedlejší louky.

Snaha o alespoň nějaké ekonomické zhodnocení napadených stromů je v případě města úspěšná vzhledem k objemu těžby a kooperaci s okolními obcemi, které jsou též majitelé lesů. Bohužel stovky uschlých stromů malých vlastníků na svoji těžbu čekají a na mnohé se zjevně nedostane. S ohledem na probíhající těžbu vyzýváme spoluobčany, aby dbali na svoji bezpečnost a aby do „Skalek“ či jiných lesů, kde probíhá těžba, nevstupovali.