Vydáno dne 4. 11. 2022Vložil/a: Ivana Kozlová

Dne 18. 10. 2022 proběhlo první (ustavující) zasedání zastupitelstva města ve volebním období 2022-2026. Zasedání se z kapacitních důvodů uskutečnilo ve velké zasedací místnosti na půdě radnice, kde bylo dostatek místa pro příchozí hosty, kteří se zasedání chtěli zúčastnit přímo. Ostatní zájemci o politické dění v Olešnici mohli sledovat on-line vysílání zasedání na webové stránce www.youtube.com na kanálu „Město Olešnice“. On-line vysílání ustavujícího zasedání na stránce www.youtube.com zajistil Mgr. David Mareček a Ing. arch. Štěpán Hirsch, za což jim patří velké díky. Vedle tohoto on-line přenosu proběhl i profesionální záznam zasedání filmařem a kameramanem panem Břetislavem Petrem. Z tohoto záznamu bude následně sestříháno krátké video, které bude v brzké době zveřejněno na internetových stránkách města Olešnice.
Ustavující zasedání zastupitelstva bylo svoláno dosavadním starostou PaedDr. Zdeňkem Pešou, který zahájil zasedání a vedl ho do doby, než byl zvolen nový starosta. Po zahájení zasedání všech 15 členů zastupitelstva složilo zákonem stanovený slib zastupitele, který následně potvrdili svým podpisem. Text slibu byl následující: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky.“
Po složení slibů byla zvolena volební a návrhová komise a bylo přistoupeno k volbě starosty, místostarosty, členů rady, předsedů a členů výborů zastupitelstva. PaedDr. Zdeněk Peša navrhl, aby hlasování o volbě zmíněných postů bylo veřejné podle zastupitelům předloženého volebního řádu (sledující veřejnosti ho přečetl), s čímž všichni zastupitelé souhlasili. Poté PaedDr. Peša předal slovo předsedovi volební a návrhové komise Ing. Jakubu Slavíčkovi, který zahájil samotnou volbu starosty, místostarosty, radních, předsedů a členů jednotlivých výborů.
Novým starostou města byl jednomyslně zvolen Ing. David Tomášek, místostarostou pak Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. Dalšími třemi radními byli zvoleni Mgr. Aleš Prokopec, Ing. arch. Štěpán Hirsch a František Žíla.
Při volbě místostarosty a dalších tří členů rady města hlasovalo 8 zastupitelů pro (7 z OMO a 1 ze Živnostníků Olešnice), proti nehlasoval nikdo a 7 zastupitelů se zdrželo hlasování (3 z SNK, 2 z KDU-ČSL a 2 z Pro Olešnici). Tento rozpor zastupitelů SNK, KDU-ČSL a Pro Olešnici při hlasovaní o postu starosty (všichni byli pro) a při hlasování o postu místostarosty a dalších třech radních (všichni se hlasování zdrželi) je politováníhodný, jelikož se jednalo o tzv. „stranické“ hlasování. Nezbývá než doufat, že při dalších hlasováních budou všichni zastupitelé hlasovat podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí a ne podle „stranického“ zadání.
Následovala volba předsedy a členů kontrolního výboru. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Mgr. David Mareček. Členy kontrolního výboru pak byli zvoleni pan Milan Trmač a pan Josef Weis.
Dále proběhla volba předsedy a členů finančního výboru. Předsedou finančního výboru byl zvolen PaedDr. Zdeněk Peša, členy finančního výboru byli zvoleni Ing. Josef Kánský a Ing. Jakub Slavíček.
V dalším bodu programu zasedání zastupitelé hlasovali o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva (platné od 1.11.2022) podle předloženého návrhu, viz tabulka níže, na jehož tvorbě se podíleli zastupitelé za OMO a zastupitel za Živnostníky Olešnice. Pro srovnání jsou v tabulce uvedeny odměny i ve volebním období 2014-2018 a 2018-2022.

Funkce

Výše stanovená „Přílohou k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.“

Odměny ve volebním období 2014-2018

Odměny ve volebním období 2018-2022

Návrh odměn pro volební období 2022-2026

neuvolněný místostarosta

36 112,-

3 500,-

5 000,-

10 000,-

člen rady

7 223,-

1480,-

3 000,-

4 000,-

předseda výboru

3 611,-

800,-

2 000,-

2 000,-

předseda komise

3 611,-

1300,-

3 000,-

2 000,-

člen výboru zastupitelstva

3 010,-

300,-

1 300,-

1 500,-

člen zastupitelstva bez funkce

1 805,-

300,-

 1 000,-

1 000,-

Z tabulky je vidět, že nárůst, stagnace či pokles odměn pro volební období 2022-2026 vychází z růstu odměn v předchozích volebních obdobích. Jinými slovy, kde byl nárůst odměn ve volebním období 2018-2022 vyšší, tam byl nárůst v návrhu odměn pro volební období 2022-2026 nižší a naopak. U předsedy komise došlo v návrhu odměn pro volební období 2022-2026 ke snížení odměny na částku srovnatelnou s předsedou výboru. Tyto odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva neslouží pro jejich obohacení, ale představují určitou (z principu ne úplnou) finanční kompenzaci za čas a práci, kterou věnují městu a jeho občanům. Pro návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva pro volební období 2022-2026 hlasovalo 14 zastupitelů a jeden se zdržel hlasování. Výše platu uvolněného starosty nebyla předmětem jednání, jelikož je stanovená zákonem a odvíjí se od počtu obyvatel města.
Na závěr ustavujícího zasedání nově zvolený starosta Ing. David Tomášek poděkoval PaedDr. Zdeňkovi Pešovi za jeho 28 let působení ve funkci starosty a za všechnu dobře odvedenou práci, kterou nejprve pro obec a následně město vykonal. Dále uvedl, že by rád se zvolenými zastupiteli navázal na jeho vykonanou práci a posunul Olešnici zase o kus dále dopředu. Také vyjádřil přání, aby všichni zastupitelé spolupracovali a dokázali se domluvit i ve sporných věcech. Na závěr popřál PaedDr. Zdeňkovi Pešovi v jeho staro-novém zaměstnání ředitele ZŠ a MŠ Olešnice hodně sil, zdaru a úspěchů a uvedl, že doufá v jejich dobrou spolupráci. Na to PaedDr. Zdeněk Peša reagoval, že vždy bude moci přijít na konzultaci, pokud se objeví nějaký problém, aby došlo ke shodě v celém zastupitelstvu. Na úplný závěr starosta Ing. David Tomášek předal PaedDr. Zdeňkovi Pešovi drobný dar od zastupitelů za OMO a zastupitele za Živnostníky Olešnice, kterým byl výtečný rum léta zrající v sudech po sherry a portském víně, spolu s křišťálovými sklenkami s ručně broušeným dekorem z prvotřídního českého skla. Mgr. Galina Žílová poté ještě předala kytici a popřála mu hodně radosti v nové práci.
                                                                                                            Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D.

 

VIZE VEDENÍ MĚSTA PRO NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍCE
Prioritou nového vedení města je dokončení započatých investičních akcí. Dokončení a prodání dvou bytů 2+1 v bytovém domě Skalky. Dále pak v co nejkratším čase začít s prodejem pozemků v Piskačově sadě. V průběhu měsíce října byl zapsán geometrický plán pro rozparcelování celé lokality. Po zveřejnění záměru města o prodeji těchto pozemků a stanovení prodejní ceny bude možné prodat tyto pozemky případným zájemcům. Naše další plány budou zveřejněny v programovém prohlášení rady na volební období 2022-2026 v průběhu měsíce prosince.