Vydáno dne 3. 2. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D166x přečteno

Město Olešnice je od roku 2006 podílníkem 50% vlastnictví nemovitosti č. p. 91 – hotelu Závrší v Olešnici. Druhým spoluvlastníkem je Pivovar Černá Hora a. s. Pivovar Černá Hora a. s., (nyní součást pivovarnické skupiny Pivovary Lobkowicz Group, a.s.) pověřil v polovině roku 2019 realitního makléře k prodeji této ideální poloviny nemovitosti. Realitní makléř pak na základě zpracovaného znaleckého posudku tržní hodnoty budovy oceněné na 15 mil. Kč nabídl Městu Olešnice v rámci předkupního práva odprodej této poloviny patřící pivovaru. Hodnota ideální poloviny tedy činila 7,5 mil. Kč.

           Zastupitelstvo města se nabídkou odkupu zabývalo v prosinci roku 2019, když po jednáních s realitním makléřem po odečtu nákladů na neprovedené opravy byla nabídnuta městu možnost odkupu nemovitosti za 4 mil. Kč a vybavení hotelu v majetku Pivovaru Černá Hora v hodnotě 814 tis. Kč. Zastupitelstvo města odkup spoluvlastnického podílu na nemovitosti ve výši 4 mil. Kč tehdy neschválilo. Usnesením však vyjádřilo zájem uplatnit předkupní právo do budoucna. Prodej spoluvlastnického podílu hotelu pak následně realitní makléř inzeroval veřejně v tištěných sdělovacích prostředcích a internetu.

Pivovar Černá Hora dopisem starostovi ze dne 7. 1. 2021 město informoval, že představenstvo a. s. Pivovaru Černá Hora schválilo prodej svého podílu na hotelu za částku 2,5 mil. Kč, a že již existuje zájemce o koupi. Protože Pivovar Černá Hora akceptoval požadavek Města Olešnice na uplatnění předkupního práva, nabídl Městu Olešnice přednostně prodej za výše uvedenou cenu 2,5 mil. Kč.

 

Nabídka na odkup podílu byla stěžejním bodem programu jednání zastupitelstva města, které se konalo 26. ledna 2021 v sálu kulturního domu. S ohledem na možnost svrchovaného výkonu vlastnických práv města jako jediného majitele a cenu, která odpovídá jedné třetině tržní hodnoty, doporučila rada města zastupitelstvu nabídku Pivovaru Černá Hora přijmout a jeho část společného majetku na nemovitosti koupit.

V rámci diskuze byla řešena nutnost provést opravy a náklady oprav vyplývající ze zanedbané údržby a budoucí náklady spojené s údržbou této nemovitosti. Řešeno bylo též provozování restaurace a hotelu v následujících letech.

Současný nájemce je od zprovoznění rekonstruovaného hotelu z roku 2006 třetím v pořadí, avšak hotel provozuje už 8 let. Do vypršení nájemní smlouvy, kterou nájemce uzavřel s Pivovarem Černá Hora, (která je závazná i pro budoucího vlastníka), zbývají dva roky. Nicméně tento nájemce má velký zájem o další dlouhodobý pronájem a provozování hotelu a restaurace.

Rada města argumentovala ve prospěch odkupu tím, že Město Olešnice v současné době disponuje finančními prostředky na nákup podílu od Pivovaru Černá Hora a tím, že nájemné bude využito spolu s dalšími prostředky z rozpočtu města na opravy a údržbu nemovitosti, Obdobně je tomu již nyní např. u lékařského střediska, domu chráněného bydlení či domu s pečovatelskou službou.

V případě odmítnutí odkupu zastupitelstvem by se stal vlastníkem poloviny nemovitosti někdo jiný a problémy vyplývající ze společného vlastnictví (např. údržba nemovitosti) by nebylo možné vyloučit.

Zastupitelstvo města pak po ukončení diskuze hlasovalo a schválilo odkup ideální poloviny vlastnického podílu nemovitosti zapsané na pozemku p. č. 12 (hotelu Závrší) a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy. Pro odkup hlasovalo 9 zastupitelů, 6 bylo proti.

Vlastnictvím nemovitosti se město stává tím, kdo bude rozhodovat o nájemci a způsobu využití a provozování. Tuto možnost doposud nemělo.

Primární cíl zajistit stravovací a ubytovací služby pro občany a návštěvníky města v dominantním objektu na náměstí zůstane do budoucna zachován.

Tento cíl sledovali představitelé místního národního výboru v době výstavby hotelu v 70. létech minulého století, stejně jako představitelé samosprávy města v roce 2005, když objekt v dražbě za 3,5 mil. Kč kupovali na hypotéční úvěr, či v roce 2006, když hledali a našli strategického partnera, který objekt jako spoluvlastník rekonstruoval.

Rekonstrukce objektu stála 19 mil. Kč bez DPH. Z této částky uhradilo město 1,5 mil. Kč. V roce 2013 pak ještě investovalo město 500 tis. Kč do výměny vytápění restaurace. Ostatní náklady nesl spoluvlastník Pivovar Černá Hora a.s. Ten pak za to měl být (a doposud byl) příjemcem nájemného a naopak měl zajišťovat opravy a údržbu do roku 2036. (Právě zanedbávání oprav bylo předmětem cenové licitace při odkupu podílu Pivovaru).

Odkupem podílu Pivovaru Černá Hora za 2,5 mil. Kč a při započtení dřívějších, výše uvedených výdajů města, se dostáváme na částku 8 milionů Kč. Město se tedy aktuálně stává majitelem nemovitosti znaleckým posudkem ohodnoceným na 15 milionů tržní hodnoty.  

 

Vzhledem k tomu, že historie hotelu Závrší se píše více než čtyři desetiletí a mnozí mladí a přistěhovalí spoluobčané ji nemusí znát, najdete „Historii hotelu Závrší očima kronikáře“ v příloze zpravodaje.