Vydáno dne 23. 3. 2023 | Vložil/a: Ivana Kozlová | x přečteno

Ředitel Základní školy a mateřské školy města Olešnice, příspěvkové organizace, Hliníky 108, 679 74 Olešnice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice 

vedoucího/vedoucí školní jídelny

Nástup: 1. srpna 2023. Bližší informace na aktualitách webových stránek školy: www.zsamsolesnice.cz a města Olešnice: www.olesnice.cz 

Kontaktní osoba: PaedDr. Zdeněk Peša, ředitel školy, e-mail: skola@olesnice.cz , tel. 516 463 119, 516 463 608

 

Předpoklady:

• střední vzdělání s maturitní zkouškou (nejlépe hotelová škola, ekonomická škola - obor společné stravování, jiný příbuzný obor s maturitou, případně vyšší vzdělání v příbuzném oboru)

• občanská a morální bezúhonnost

• dobrý zdravotní stav

• komunikativnost, organizační a řídící schopnosti

• přehled o problematice školního stravování (znalost předpisů školního stravování včetně předpisů hygienických a dalších souvisejících předpisů)

• znalost trendů racionální a zdravé výživy, normování a kalkulace stravy, sestavování jídelníčků

• pokročilá znalost práce na PC

• výhodou jsou zkušenosti s řízením stravovacího provozu (praxe v oboru)

 

Náležitosti písemné přihlášky:

• jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu (popř. korespondenční adresa, je - li odlišná od místa trvalého pobytu, kontakty (telefon, e-mail), podpis

K písemné přihlášce přiložte tyto doklady:

• strukturovaný životopis

• kopie dokladů o požadovaném vzdělání

• kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce odborné praxe

• výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pozice vedoucí ŠJ (ne starší 3 měsíců)

• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Písemné přihlášky včetně výše uvedených dokladů zašlete poštou v uzavřené obálce s nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ ŠJ“ do pátku 19. 5. 2023 na adresu školy.

Upozornění pro uchazeče:

Neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení mohou být z výběrového řízení vyřazeny.

Termín výběrového řízení:

Pátek 26. 5. 2023 v kanceláři ředitele školy, hodina bude upřesněna mailem nebo telefonicky v pondělí 22. 5. 2023.

Platové zařazení:

Dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní úvazek: 1,0

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Náplň práce vedoucí/ho školní jídelny ZŠ a MŠ Olešnice

Vedoucí školní jídelny je zaměstnanec podle §124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení – řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců – kuchařek na dvou pracovištích.

Dále plní specifické úkoly vyplývající z funkčního a pracovního zařazení zaměstnance:

- zodpovídá za plynulý provoz, za svěřené majetek, za bezpečnost práce a za dodržování hygienických předpisů

- vypracovává a sleduje rozvrh práce zaměstnanců kuchyně tak, aby byl zajištěn plynulý provoz

- zodpovídá za sestavování jídelníčku v souladu se zásadami správné a zdravé výživy a na základě doporučené měsíční struktury školního stravování

- při sestavování jídelníčku spolupracuje s vedoucí kuchařkou

- návrh jídelníčku předkládá každý měsíc k podpisu řediteli školy

- vede evidenci strávníků, organizuje příjem peněz za obědy

- vede inspekční knihu, záznamy kontrol a návštěv

- zodpovídá za platnost zdravotních průkazů a jejich obnovování

- dohlíží na včasný odvoz zbytků a odpadků z kuchyně

- zúčastňuje se školení, schůzí a seminářů pro vedoucí školních jídelen

- vede evidenci školního stravování

- vydává potraviny ze skladu

- propočítává normy a srovnává je (skutečná, plánovaná, finanční)

- odpisuje potraviny ze skladových karet, měsíčně kontroluje stav zásob podle karet

- provádí objednávky zboží a řádnou přejímku

- zodpovídá za správné uskladnění potravin

- zpracovává podklady pro udělování nenárokových složek platu pracovníků ŠJ

- v případě dlouhodobější nepřítomnosti některé z kuchařek zajišťuje zástup za ni

- zajišťuje podklady pro správné stanovení základních platů a ostatních složek platu a zaměstnanců školní jídelny

- při sestavování rozpočtu na provoz školy předkládá řediteli návrh na větší opravy či dovybavení kuchyně

- dbá o hospodárné využívání rozpočtu na provoz ŠJ, sleduje jeho čerpání

- zajišťuje údržbu vybavení školní kuchyně, v případě poruchy zajišťuje opravu

- vede na kartách evidenci pracovních oděvů a vydaných pracovních pomůcek

- dle potřeby se zúčastňuje porad vedení školy.