Vydáno dne 4. 1. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková87x přečteno

Vážení spoluobčané,

prostřednictvím lednového vydání Olešnického zpravodaje vám chci popřát do nového roku 2018 vše nejlepší nejenom jménem svým, ale i jménem zastupitelstva města. Jako každoročně se chci také letos v tomto článku věnovat zhodnocení roku předcházejícího.

Rok 2017 byl rokem, kdy samospráva města významnou měrou naplnila své cíle tak, jak byly stanoveny v programovém prohlášení rady města na toto volební období. Řada investic pak díky získání finančních zdrojů z řady různých dotačních titulů pak byla uskutečněna nad tento rámec. Dovolím si zmínit investice největší. Řada z vás navštívila v září loňského roku v rámci „dne otevřených dveří“ při příležitosti Svatováclavského jarmarku mateřskou školu. Mateřská škola Olešnice v uplynulých letech prošla řadou oprav. Zmíním výměnu oken, kompletní rekonstrukci kotelny nebo zcela novou fasádu. Přesto však po více než 30 letech provozu bylo třeba rekonstruovat kompletně interiéry objektu a po změně hygienických norem reagovat na jejich požadavky pro zvýšení kapacity budovy školy řadou vnitřních úprav. To se stalo v krátkém prázdninovém období stavebními pracemi a dodávkou vybavení. Bezmála 13 milionovou investici se podařilo pořídit jedině díky dotaci Evropské unie z „Integrovaného regionálního operačního programu“. Rodiče dětí v létech budoucích tak budou mít jistotu dostatečné kapacity předškolního vzdělávání v regionu a pedagogičtí pracovníci a děti pak velmi moderní technické zázemí i vybavení mateřské školy.

Významnou kapitolou rozpočtu každého rozpočtového roku jsou výdaje na opravy a údržbu místních komunikací. Nejinak tomu bylo v loňském roce, kdy se podařilo provést kompletní rekonstrukci povrchu komunikace na Horním Vejpustku poté, co byla nově postavená opěrná zeď a podařilo se též dokončit rekonstrukci dalšího úseku chodníků na ulici Obora. Opětovně byly prováděny běžné opravy povrchů místních komunikací, mimo jiné též rekonstrukce povrchu křižovatky ulic Krátká a Nová. Prováděn byl též pravidelný úklid místních komunikací mechanizací.

V rámci údržby veřejné zeleně muselo město přikročit s ohledem na naprostý nedostatek potencionálních zaměstnanců, které dříve poskytoval Úřad práce, k uzavření smluv k většímu rozsahu údržby zeleně sečením. Rozsah ploch veřejné zeleně byl také navýšen o plochy kolem koryta Hodonínky, o které se město s ohledem na estetický vzhled rozhodnutím samosprávy začalo starat. Provedeno bylo též zmýcení některých dřevin jednak v rámci přípravy projektu obnovy zeleně lesoparku Skalky, jednak v přípravě bývalého „Halasova náhonu“ k výstavbě nové kanalizace. Poškozené a zdravotně nevyhovující stromy na hrázi Obecního rybníku byly pokáceny s tím, že bude provedena nová výsadba po jeho odbahnění.

Město Olešnice podalo na začátku loňského roku žádost o poskytnutí dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu chodníků jako součásti průtahu silnice II/362. Tato žádost o dotaci byla neúspěšná, a proto bylo třeba zpracovat podrobnější prováděcí dokumentaci stavby. Na té se podílelo nejenom město se svými stavebními objekty, ale také SÚS Jihomoravského kraje s prováděcí projektovou dokumentací silnice. Žádost o poskytnutí dotace na výstavbu chodníků město zopakuje na prahu tohoto roku.

Úspěšné byly žádosti o dotace na rekonstrukci dvou cest, které budou ve výstavbě v letošním roce. Jedná se o lesní stezku v lesoparku Skalky a o polní cestu v lokalitě „končiny“.

Město Olešnice je místem řady aktivních spolků a bohatého kulturního života. Také z tohoto důvodu byla v loňském roce v rámci grantového systému poskytnuta finanční podpora spolkům a dokončen další krok v rámci rekonstrukce zázemí olešnické kultury, totiž kompletní rekonstrukce toalet v kulturním domě. Kulturní aktivity města s velkou návštěvou občanů doplnil pokus o vznik nové tradice, a to konáním „Velkého gulášového odpoledne“ v květnu. Počet návštěvníků i soutěžících byl velký, takže je důvod akci zopakovat. Spolek přátel piva pokračoval v provozu digitálního kina. Toto kino je v regionu při velikosti Olešnice naprosto ojedinělým hojně navštěvovaným kulturním počinem. Že zájem olešnických občanů o filmová představení trvá, svědčila též účast na filmových představeních Kinematografu bratří Čadíků, který se proto samospráva města rozhodla podpořit i letos. Řadu sportovišť v majetku města, která poskytují zázemí ke sportovnímu vyžití spoluobčanů, doplnila nová posilovna na fotbalovém hřišti. Úvod loňského roku ve znamení mrazivých dní umožnil využít opravené kluziště a slušnou návštěvnost ski-areálu. Turistická letní sezóna pak díky provozu olešnických muzeí patřila k těm úspěšným.

O modernizaci a rozšíření kapacity mateřské školy jsem se již zmínil. Je však třeba ještě připomenout řadu úspěchů olešnické školy z pohledu jejích výchovně vzdělávacích aktivit. Těm napomohla mimo jiné též i úspěšná žádost o poskytnutí dotace v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání, tzv. formou šablon, když na škole působí speciální pedagogové a jsou organizovány čtenářské kluby. Loni získaná dotace z operačního programu „Zaměstnanost“ umožní od letošního roku po dobu dalších tří let organizovat příměstský tábor při základní  i mateřské škole. Nejvýznamnějším počinem finanční podpory školství bylo získání dotace na realizaci projektu „Základní škola moderně a komplexně“, která proběhne v letošním roce při rekonstrukci odborných učeben a IT zázemí výuky v základní škole.

Je předčasné ještě hovořit o všech investicích, které nás čekají v letošním roce, dokud nebude schválen rozpočet města pro rok 2018 na únorovém zasedání zastupitelstva. I tak je zřejmé, že naše město čeká investičně náročný rok 2018, rok poslední před komunálními volbami k naplnění všech závazků v programovém prohlášení rady města. Že je k tomu dobře nakročeno, vyplývá nejenom z předchozích vět, ale také z již uzavřených dotačních smluv. Pozitivní informací, kterou jistě uvítáte, je, že samospráva nenavýšila ani pro tento rok cenu vodného a stočného a také, že poplatek za "odpady" zůstává stejný.

Na závěr chci popřát všem spoluobčanům hodně optimismu a pozitivního nazírání na svět a stejně jako v letech předchozích také radosti. Těch radostí, které hledejme v každodenním životě, které jsou možná malé, ale které náš život obohacují.

Vstupme do roku 2018 s pozitivním očekáváním a vírou, že bude alespoň stejně úspěšný, jako byl ten předchozí. PaedDr. Zdeněk Peša, starosta