Vydáno dne 7. 5. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D91x přečteno

Rozhodnutím MŠMT ČR dojde od 11. května pro žáky 9. ročníku a od 25. května pro žáky 1.stupně ZŠ k možnosti obnovení osobní přítomnosti ve škole. Jedná se provoz ve výchovných skupinách v režimu stanoveném v metodickém pokynu MŠMT a upraveném na základě prostorových, technických a personálních možností školy, vždy za dodržení hygienicko-epidemiologických nařízení a doporučení.

K obnovení osobní přítomností žáka je zákonný zástupce povinen vyjádřit závazný zájem formou písemné přihlášky, a to u žáků 9. ročníku nejpozději v den nástupu 11. května a u žáků 1. stupně ZŠ nejpozději dne 18. května. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

Forma předání: Osobně v kanceláři ZŠ, poštou do poštovní schránky, datovou schránkou.

Nejpozději v den nástupu odevzdají žáci vyplněný a podepsaný formulář čestného prohlášení o zdravotním stavu žáka a seznámení se s vymezením rizikových skupin.

Všechny dokumenty je možné stáhnout na webových stránkách školy, případně vyzvednout v kanceláři ZŠ.

Organizace docházky

Výchovné skupiny obou věkových kategorií žáků mohou mít max. počet žáků 15. Skupiny jsou po zařazení žáků po celou dobu docházky neměnné.  Tyto skupiny budou rozděleny s výjimkou žáků 9. ročníku, nikoliv podle ročníků a tříd, ale podle provozních možností školy. Tedy ve výchovné skupině mohou být žáci různých tříd a ročníků.

V učebnách bude sedět každý žák v jedné lavici.  Min. vzdálenost dle metodiky MŠMT ČR pro nenošení roušky ve třídě je 1,5 m. Protože nelze prostorově tuto vzdálenost s ohledem na velikost učeben a počet lavic dodržet, budou roušky nošeny nejen ve společných prostorách školy, ale i ve třídách.   

Provoz ve škole probíhá pravidelně každý den v době od 8,00 hod. do max. 16,00 hod. V dopoledním provozu (8,00 – 12,30 hod.) se vzdělávají žáci v obsahu učiva, který škola organizuje v rámci vzdělávání na dálku. V odpolední části provozu (12,30 – 16,00 hod.) se vychází z ŠVP školní družiny. Ranní družina není poskytována. Provoz dopolední a odpolední je organizován vždy ve výchovné skupině, kam je žák zařazen.

Provoz jídelny bude v režimovém opatření výdeje obědů odděleně v různých časech vymezených pro výchovnou skupinu v době od 10,30 do 12,30 hod.

Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit je zvolena tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

Žák vchází do budovy hlavním vchodem v době 7,30 - 7,55 hod. Žáci z Olešnice v době  7,40 – 7,55 hod. Dojíždějící vždy po příjezdu autobusu. Po bezkontaktním změření tělesné teploty odchází bez zbytečného odkladu nikoliv do šaten, ale přímo do učebny určené jeho výchovné skupině. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Při přesunech žáků jsou dodržovány odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Ve společných a venkovních prostorách se mohou žáci pohybovat pouze se souhlasem vyučujícího a organizovaně.

Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.

Po dopoledním provozu, nebo v průběhu odpoledního provozu odchází žák na základě písemné žádosti zákonného zástupce (se stanovením času odchodu) samostatně. Zákonný zástupce si může osobně žáka také vyzvednout u hlavního vchodu po zavolání videotelefonem do školní družiny, nebo školního klubu.  

Zákonný zástupce omlouvá žáka z docházky ve výchovné skupině předem (písemně, telefonicky), nejpozději do 8,00 hod. toho dne, kdy žák chybí.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Doporučení pro případ, že žák patří do rizikové skupiny

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory uvedené ve formuláři MŠMT ČR.  V případě, pokud žák nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, patří do rizikové skupiny, aby rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Při rozhodnutí o účasti dítěte, mají povinnost předat nejpozději při prvním vstupu do školy tento vyplněný formulář škole.

Formulář obsahuje písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Dále písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Podrobné informace, formulář MŠMT ČR a  přihlášky  k docházce jsou v aktualitách na webových stánkách školy: https://www.zsamsolesnice.cz/aktuality/aktuality-zakladni-skola/informace-o-obnoveni-osobni-pritomnosti-zaku-ve-skole-jejich