Vydáno dne 7. 5. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D92x přečteno

Rozhodnutím Rady města Olešnice na základě žádosti zástupce statutárního orgánu školy v souladu s metodickým doporučením MŠMT ČR bude obnoven provoz Mateřské školy v Olešnici dne 18. května 2020.

S OHLEDEM NA ORGANIZACI PROVOZU ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ O VYJÁDŘENÍ ZÁJMU O DOCHÁZKU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  DO 13. 5. 2020.  TELEFONICKY NA TEL.: 516 463 168, NEBO E-MAILEM: skolka@olesnice.cz

Informace se vztahují na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení a stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. Informace vycházejí z metodického pokynu MŠMT ČR.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška").
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Při příchod do školy se důrazně doporučuje rodičům neodkládat příchod až k nejzazším 8,00 hod., aby nedocházelo ke koncentraci dětí a rodičů před budovou.

 • Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Dítě převezme pedagogický pracovník u hlavního vchodu po bezkontaktním změření tělesné teploty a bez zjevných příznaků infekčního onemocnění (rýma, kašel).
 • Doprovázející osoba nemá do budovy přístup z důvodu nemožnosti zajistit v prostorách šaten od sebe předepsaný odstup dětí a doprovázejících osob.

V prostorách mateřské školy

 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

 • Školní stravování - v běžné podobě.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

Doporučení pro případ, že dítě patří do rizikové skupiny

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory uvedené ve formuláři MŠMT ČR.  V případě, pokud dítě nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, patří do rizikové skupiny, aby rozhodli o účasti dítěte s tímto vědomím. Při rozhodnutí o účasti dítěte, mají povinnost předat nejpozději při prvním vstupu do školy tento vyplněný formulář škole.

Formulář obsahuje písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Dále písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti účast ve škole umožněna.

Podrobné informace, formulář MŠMT ČR v aktualitách na webových stánkách školy: https://www.zsamsolesnice.cz/aktuality/aktuality-materska-skola/provoz-materskych-skol-v-obdobi-do-konce-skolniho-roku-20192020