Vydáno dne 9. 11. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

Jak jsme již informovali v červencovém zpravodaji, město Olešnice se rozhodlo změnit systém nakládání s komunálními odpady. Úplně prvotní změna proběhne již koncem roku 2023, a to vstupem do dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná. Od 1. ledna 2024 již pro občany Olešnice nebude svážet komunální odpady společnost Recovera, ale o odpadové hospodářství se budou starat již výše zmíněné Technické služby Malá Haná.

Pro občany Olešnice to v následujícím roce 2024 nebude znamenat  žádnou  změnu ve stávajícím svozu komunálních odpadů (dále SKO), třídění do pytlů a sběrných hnízd. Pytle na tříděný papír a plastové obaly si budou občané nadále moci vyzvednout na stavebním odboru Olešnice. Také provoz sběrného dvora bude nadále probíhat ve stejném režimu.

Pro podnikatele, kteří měli pro SKO uzavřeny smlouvy se společností Recovera, nastane změna pouze v případě, že by se sami rozhodli využít služeb TS Malá Haná, nebo že by jim společnost Recovera smlouvu od 1. 1. 2024 vypověděla. V tomto případě budou na městském úřadě - stavební odbor kontakty na zástupce TS Malá Haná, kde bude možné uzavřít smlouvy nové.

Podrobnější informace budou také uveřejněny na webových stránkách města a v Olešnickém zpravodaji v prosincovém vydání. V tomto vydání budou také zveřejněny ceny za SKO za poplatníka na rok 2024, bezhotovostní úhrady za poplatky a nový kalendář svozu.

Rok 2023 ještě zdaleka nekončí, ale dovolte nám se poohlédnout, jak se nám dařilo třídit odpady v roce 2023 s daty, která máme zatím ke třetímu čtvrtletí.

Bylo zde již zmíněno, že v Olešnici je pozitivní trend nakládání s odpady. Hodnoty za třetí čtvrtletí roku 2023 to dokládají, a je pro nás dobrou zprávou, že podíl recyklovatelné složky komunálního odpadu nám stoupl z 29 % roku 2022 na 34 % za třetí čtvrtletí roku 2023. Tyto pozitivní hodnoty v posledním čtvrtletí může samozřejmě ovlivnit i nadcházející topná sezóna, kde popel do značné míry ovlivňuje směsný odpad.

  Přesto bychom rádi poděkovali občanům Olešnice za pozitivní výsledky, ale čeká nás ještě pořádný kus práce, abychom  dostáli nařízením pro obce do budoucna, že oddělené soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, jedlé tuky a oleje a bioodpad) musí tvořit v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálního odpadu.