Vydáno dne 15. 6. 2004 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 952x přečteno

  1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

    v pátek dne 11. června 2004 v době od 14.00 do 22.00 hod.

    a v sobotu dne 12. června 2004 od 8.00 do 14.00 hod.

  2. Místem konání voleb v okrsku Olešnice je obřadní místnost radnice, nám. Míru 20.
  3. Každému voliči budou nejpozději tři dny přede dnem konání voleb doručeny hlasovací lístky a spolu s nimi informační leták, v němž bude seznámen s realizací svého hlasovacího práva.
  4. Oprávněnému občanovi (který nejpozději druhý den voleb dovršil 18 let) bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky).
  5. Volič se odebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků a vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek, který může dále upravit, a to tak, že zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témž hlasovacím lístku vyznačí, komu dává přednost.

PaedDr. Zdeněk Peša v. r., starosta