Vydáno dne 15. 5. 2004 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 896x přečteno

Majíce takto dle naší možnosti přïměřeně upravený vnitřek tohoto chrámu, toužili jsme po opravě věže, která při namahavém stavění chrámu Páně po požáru v roku 1827 krytbu dosti jednoduchou a skoro neúhledného tvaru obdržela, a nad to již i hnilobou velice trpěla.

Okoličnosti tyto byly i vysoce urozenému panu baronu C. z Honrichsů co patronu zdejšího chrámu Páně známy, a on to byl, kterýž nás k opravě této věže podněcoval. Na těchto základech ujednal se kostelní konk. výbor ve své poradě odbývané v měsíci květnu 1881, by se oprava této věže dle načrtků pana Fanderlíka, ingineura z Brna provedla; detailní plány a rozpočty dle udaných načrtků zdělal pan Josef Šír, stavitel v Poličce, dle kterýchž plánů stavba věže a oprava zdí provedena jest.

Výlohy této stavby nemohou doposud úplně určeny býti, jelikož dnešního dne ještě mnohé práce k vykonání jsou, ale mohou se přibližně asi na 2500 zl. páčiti.

Všechno potřebné dříví pro střechovou vazbu a lešení bylo v lednu 1882 v panských lesích schystáno a první tesařská práce počala dne 15. května 1882.

Při tom budiž podotknuto, že na žádosť zdejšího duchovního správce důstojného Pána, pana faráře Ondřeje Haase darovala Její Veličenství ovdovělá císařovna Marie Anna sídlící v Praze 100 zl. r. č., za kteréž tento nový kříž i s bání zbůdován byl.

Podobně i zdejší občanská záložna darovala 85 zl., a to na postavení hromosvodu při této věži.

Slavné obecní zastupitelství nechalo při této příležitosti nové hodiny pro tuto věž nákladem přes 600 zl. zhotoviti.

Svěcení tohoto kříže bylo předsevzato v pondělí dne 21. srpna 1882 a církevní obřad vykonal důstojný Pán, pan Ondřej Haas, farář v Olešnici. Při slavnosti této byli přítomní i cizí páni duchovní a to: Karel Břeský, farář z Rovečína, Augustin Brzobohatý, farář z Černovic, Josef Hanák, farář ze Sulkovce.

Slavnosti této z účastnil se i sám vysoce urozený pan baron C. z Honrichsů, c. k. klíčník, velkostatkář na Kunštátě co patron tohoto chrámu Páně.

V Olešnici dne 21. srpna 1882.

Následují podpisy (na rozdíl od „památní listiny“ jsou některé špatně čitelné, proto se omlouváme za možné chyby):

Ondřej Haas - místní farář

C. Honrichs (s celým dlouhým titulem)

Obecní výbor:

Frant. Neumann – starosta č. 23, Rudolf Fröhlich čís. 123 (?) – obecni rádni, Fr Holz 117, Karel Weiner 217, Frant Novotný 88, Josef Dukal 111, Ign Puchar čísl 95, Ignatz Prochaska 115, Antonín Holz 16, Jan I Piskač 120, Fr. Boček (?) čislo 100

Dále jsou podepsáni členové Kostelního konk. výboru:

Ign. Půchar – předseda, Jan I Piskač vibor (?), Josef Veis vibor (?), Rd. Šafranek (?), Vincenc Toman z Oustupa č. 21, Arnošt Praus, učitel a řídící kůru, Josef Sedlaček čislo 19 starosta z Crhova.

Hasičský sbor (i s razítkem):

Jan Bachmann (?) – velitel, Karel Weiner – poř. (?) velitel, Vincenc Prochaska, Z Novotny 284 (?), Vincenc Loukota 214, Karel Veselý čís. 129, Vilém Oderský řídici stavby č. 119