Vydáno dne 3. 5. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

Pozemkové úpravy

O jednoduchých pozemkových úpravách (dále PÚ) v západní části katastru města Olešnice toho bylo napsáno již hodně. Ty začaly již v roce 2013 a po dlouhých a složitých jednáních všech zúčastněných stran byly dokončeny v roce 2018. Nutno podotknout, že vlastníci jedné třetiny zemědělské půdy řešeného území s návrhem odsouhlaseným sborem zástupců vlastníků nesouhlasila, a využili možnosti se proti návrhu odvolat. Dle tehdejší legislativy to ale nebyla dostatečně velká část vlastníků, která by PÚ zastavila. Zastupitelstvo města Olešnice v roce 2018 navržené jednoduché pozemkové úpravy tehdy schválilo těsnou většinou.

Jádrem celého sporu byl plán společných zařízení (polní cesty, protierozní či protipovodňová opatření), ve kterém byly navrženy nové cesty napříč „Závrším“. Ty narušovaly celistvost některých zemědělských pozemků a ráz krajiny. Po složitých jednáních nespokojení vlastníci dosáhli částečného kompromisu v návrhu společných zařízení. Ale protože to byl kompromis pouze částečný, tak schválené pozemkové úpravy napadli soudně u Krajského soudu a posléze i u Správního soudu.

Oba zmiňované soudy žaloby zamítly a po nabytí právní moci proběhla schůzka žalobců s radou města. Žalobci byli neprávem nařknuti například z toho, že svými žalobami brzdili tvorbu nového územního plánu či prodeje pozemků. To ale nebyla pravda a právo prodeje či tvorba nového územního plánu nebyly znemožněny. Byly pouze určitým způsobem omezeny. Na zmiňované schůzce byl diskutován postoj současné rady města k navrženým PÚ. Ten je prezentován ve zkrácené podobě i zde.

Pozemkové úpravy tedy v tuto chvíli pokračují a během několika následujících měsíců budou postupně realizovány Pozemkovým úřadem ve spolupráci s Katastrálním úřadem. Navržený plán společných zařízení, tedy těch, které budou v budoucnu v majetku města, nelze tedy již změnit. Stát dotuje realizaci společných zařízení, jakými jsou polní cesty, vodní plochy, protierozní a protipovodňová opatření na základě žádosti obce po dodání prováděcí projektové dokumentace. V současné chvíli je strategií státu investovat do vodních ploch a opravy cest stávajících, nikoli však budování cest nových. Z této strategie vychází i při realizaci jednotlivých projektů.

Současná Rada města ve volebním období 2022-2026 neplánuje budování cest nových. Pokud bude Rada města iniciovat jakékoli projekty v oblasti realizace objektů plánu společných zařízení, tak se bude soustředit na zpřístupnění pozemků, které přístupné nejsou a opravy cesty mezi silnicí na Trpín a Lamberkem.