Vydáno dne 15. 1. 2004 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | x přečteno

Na základě požadavku bude tedy projektant zpracovávat projektovou dokumentaci k ochraně povodí Veselského potoka v následujícím rozsahu: Poldr mezi Horním a Dolním rybníkem (hráz), poldr nad cestou na Veselku (hráz), poldr pod Obecním rybníkem (na hráz Obecního rybníka navazující hráz poldru), poldr v údolí pod „boží mukou“ (hráz), další poldr V Lukách nad územím retenčního prostoru stávajícího poldru (hráz). Jako další stupeň protipovodňové ochrany v povodí Veselského potoka budou sloužit pozemkové úpravy, které byly také před vánočními svátky zahájeny jednáním Pozemkového úřadu Blansko s vlastníky pozemků. V povodí dojde vedle výstavby výše uvedených poldrů také ke změnám využití zemědělské půdy tak, aby bylo umožněno zadržení vody v krajině (průlehy, zasakovací pásy, zatravněné údolnice apod.). Lze doufat a snad i očekávat, že ve spolupráci vlastníků pozemků, orgánů státní správy a samospráv dojde k významnému zlepšení protipovodňových opatření již v relativně krátkém časovém úseku několika let.