Vydáno dne 31. 7. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D29x přečteno

Vzhledem k měnící se legislativě a připravovanému zdražování nakládání s odpady a omezování skládkování město hledá cesty, jak předejít zvyšování nákladů a s nimi souvisejících poplatků za směsný komunální odpad. V budoucích letech je tak zapotřebí se zaměřit na intenzivnější třídění odpadu, popřípadě předcházení jeho vzniku.

Omezování skládkování

V současné době se v ČR skládkuje 45 % komunálního odpadu (hůř jsou na tom v Evropě jen balkánské státy). Tendence je ale jasná: skládkování postupně omezovat až téměř vypustit. Jeden bič nachystala Evropská unie a svými odpadovými směrnicemi stanovila jasné a přísné cíle:

  • navýšit recyklaci komunálních odpadů na 65 % k roku 2035,
  • snížit skládkování komunálních odpadů na 10 % ke stejnému roku.

 

Druhý bič resp. tlak způsobuje obcím Ministerstvo životního prostředí v podobě navyšování tzv. skládkovacího poplatku. V současné době platí města a obce za každou tunu směsného komunálního odpadu (SKO) 500 Kč a k tomu za službu svozové firmy. V průběhu 10 let bude poplatek ale postupně narůstat až na 1.850 Kč za tunu, a spolu s ním logicky i poplatek za SKO likvidovaného ve „spalovně“. Před tak drastickým zdražováním může obce zachránit především zvyšování míry třídění odpadu. Dosažením předepsané úrovně třídění mohou být obce omilostněny od zdražování. Např. aby obec dosáhla i v roce 2025 na poplatek 500 Kč za tunu, musí tou dobou vykazovat míru třídění odpadu 70 % (většina obcí se pohybuje mezi 10 a 50 %).

Navíc podle fyzických analýz obsahu popelnic z roku 2019 obsahuje průměrná česká popelnice na SKO víc jak 70 % odpadu, který tam vůbec nepatří (např. téměř 1/3 popelnice zabírá běžně organický odpad, 10 % plast, 6 % papír...). Důvodem může být nevhodně nastavený systém odpadového hospodářství, ale i neinformovanost občanů.

Jak na to zareaguje město?

Protože vedení města se rozhodlo nevycházet z průměrných výsledků fyzických analýz (viz. graf výše), zajistilo anonymní fyzickou analýzu odpadu přímo v Olešnici. Jejím cílem bylo zjistit, v jakém stavu se nachází odpad v našem městě a kolik procent tvoří jednotlivé složky odpadu v celkovém počtu směsného komunálního odpadu. Anonymní analýza probíhala ve sběrném dvoře dne 23. 6.  v dopoledních hodinách na vzorku cca 500 kg směsného komunálního odpadu (tedy odpadu z černých popelnic). Celý vzorek se následně roztřídil na zhruba 18 složek. Po vytřídění byla každá složka zvážena a zaznamenána. Výsledky této analýzy byly překvapující. Více jak 60 % analyzovaného odpadu se dá ještě vytřídit. Velmi významnou část (1/4 celkového vzorku) tvořil zelený odpad, tedy odpad, který lze zkompostovat. I přesto, že máme zavedený systém sběru následujících složek odpadu, se v černých popelnicích objevuje plast (7,7 %), papír (4,1 %), sklo (3,7 %) a kovy (2,3 %). Analýzu odpadu provedla partnerská nezisková organizace Institut cirkulární ekonomiky a společnost JRK Česká republika. Procentuální zastoupení všech 18 složek odpadu najdete v grafu níže.

Olešnice na cestě k minimálnímu odpadu

Řešení, které se v praxi osvědčilo v obcích v různých koutech republiky je zavedení systému adresného třídění odpadu. To znamená, že by občanům byly kromě směsného komunálního odpadu pohodlně odváženy také vybrané druhy tříděných odpadů přímo od domácností.

Dalším řešením je zavedení chytré evidence odpadů, což by znamenalo, že by všechny nádoby/pytle byly polepeny adresnými QR kódy, které by snímala pomocí moderní technologie naše současná svozová společnost. Velkou výhodou je získání větší kontroly nad svozovou společností.

Kombinace těchto řešení se ukázala být vhodná pro zlepšení stavu odpadového hospodářství, zejména v souvislosti s papírovým, plastovým (včetně nápojových kartonů) a kovovým odpadem.

Co se týče biologicky rozložitelného odpadu, aktuálně hledáme se společností JRK Česká republika nejlepší možné řešení vytvořené přímo na míru městu Olešnici.

Bližší informace získáte v následujícím zpravodaji a na plánovaném veřejném setkání, o kterém Vás taktéž budeme informovat.