Vydáno dne 14. 1. 2019 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 119x přečteno

Rada města na své 4. schůzi přijala usnesením programové prohlášení rady města, které se zavazuje naplňovat v průběhu volebního období 2018-2022. Tento materiál je představen veřejnosti prostřednictvím Olešnického zpravodaje:

Spolky a kultura

Spolkový život v Olešnici je hybatelem komunitního života. Proto budeme i nadále pokračovat v Grantovém systému města s navýšením jeho rozpočtu. Vedle spolků mohou s podporou grantů počítat římskokatolická farnost a farní sbor Českobratrské církve evangelické. Budeme podporovat kulturně společenské aktivity seniorů pod záštitou komise rady, která by zajistila kulturní a společenské vyžití našich seniorů formou vlastivědných zájezdů, besed a návštěv kulturních akcí. Maminkám zajistíme finančně i nadále možnost fungování MC Hastrmánek. Nadále budeme podporovat konání tradičních kulturních akcí a podporovat všechny ty, se kterými nově přijdou naše spolky. Podporována bude i nadále činnost olešnického kina, ojedinělého kulturního projektu města velikosti Olešnice.

Sport

Podpoříme sportovní aktivity: vedle údržby a provozu dříve i nedávno rekonstruovaných stávajících sportovišť se zaměříme na rekonstrukci koupaliště, jeho zařízení a přilehlého sportoviště. Obnovíme prvky některých dětských hřišť, které to vyžadují.

Školství

Budeme i nadále podporovat předškolní i školní zařízení zřizované městem, tedy základní a mateřskou školu. Podpoříme další stavební zhodnocení a zvýšení vybavenosti obou budov. Budeme podporovat mimoškolní aktivity dětí podporou zájmových útvarů finančním příspěvkem do rozpočtu příspěvkové organizace a podpoříme také spolupráci školy a spolků (např. využijeme dotací tzv. šablon a dalších zdrojů). Příspěvky do rozpočtu příspěvkové organizace budou jako příspěvky na žáka v ZŠ a dítě v MŠ souladu se stanoveným podílem na rozpočtovém určení daní města. Vnímáme, že kvalitní regionální školství je prioritou kvality života v Olešnici.

Životní prostředí

Budeme prosazovat v oblasti životního prostředí udržení kvality vod a údržbu veřejné zeleně. Zasadíme se o využití dotací při plánování údržby stávající zeleně a nových výsadeb vč. jejich postupné realizace. Budeme pokračovat v odbahnění rybníků v majetku města. Spolupracovat budeme na údržbě a realizaci protipovodňových opatření. Nadále budeme podporovat a zkvalitňovat systém třídění a recyklace odpadů a systém nakládání s odpady na území města.

Veřejná prostranství

Pro zlepšení stavu veřejných prostranství vedle běžné údržby a úklidu budou na náměty spoluobčanů podporovány z rozpočtu města malé, obecně prospěšné projekty.

Vodovod a kanalizace

Nadále budeme provozovat vodovod a kanalizaci v rukách městského podnikání s tím, že prioritní nyní budou investice k posílení vodních zdrojů a omezení ztrát vody v síti. Po geologickém průzkumu v obecním sadu a lokalitě u Ostré Horky budeme hledat možnosti pořízení nových vrtů a případně nové zdroje napojíme na síť. V souvislosti s realizaci stavby Průtah II/362 budou opraveny nejstarší úseky kanalizace. Zpracován bude plán rozvoje vodovodu a kanalizace pro další období.

Podpora bydlení

Podpoříme realizaci výstavby nových sociálních bytů, které jsou vyprojektovány v půdní vestavbě bytového domu Skalky. Zasadíme se o zpracování plánu rozvoje výstavby vč. zastavovací studie nové výstavby domů v „Piskačově sadu“. V návaznosti na tuto zastavovací studii bude zpracována další projektová dokumentace k vydání stavebního povolení výstavby inženýrských síti. Budeme hledat finanční zdroje k zasíťování pozemků.

Místní komunikace

Nadále budeme pokračovat v údržbě místních komunikací každoročními investicemi. Zaměříme se na nové chodníky v ulicích Veselská, Hliníky, Moravská strana a ulice Křtěnovská. Zasadíme se o výstavbu parkovišť v ulici Na Špitále a u lékařského střediska. Hlavní a největší stavbou však bude silniční průtah II/362 Olešnicí se všemi chodníky a dopravními stavbami v majetku města. Zpracován bude plán rozvoje dopravní infrastruktury.

Péče o budovy v majetku města

Podpoříme údržbu a další modernizaci budov města. Naším cílem je pokračování a případně dokončení dílčích rekonstrukcí v budově kulturního domu, rekonstrukce sálu, střechy, fasády a přístupových cest. Bude provedena pasportizace budov a objektů v majetku města a plán jejich údržby.

Sociální věci

Podporovat budeme spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v regionu, především pak terénní pečovatelské služby. Rodinám s dětmi snížíme zátěž u poplatků za odpady.

Bezpečnost

Pokračovat bude podpora výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Olešnice v zájmu zajištění bezpečnosti občanů. Nadále bude pokračovat kooperace městské policie s Policii ČR.

Bude zpracován plán pro krizové řízení.

Navýšení příjmů města

Budeme aktivně i nadále hledat mimodaňové příjmy města formou dotací ke zvýšení kvality života občanů. Využije­me našich předchozích zkušeností při čerpání dotací EU.

Rada města Olešnice