Vydáno dne 6. 1. 2023 | Vložil/a: Ivana Kozlová | x přečteno

Rada města se na své 9. schůzi 13. 12. 2022 shodla na programovém prohlášení, které představuje cíle pro volební období 2022 - 2026. Programové prohlášení není vyžadováno žádným zákonem či jiným právním dokumentem. Jedná se spíše o neformální představení cílů, které chce rada města plnit ve svém volebním období. Přestože se tento neformální závazek může jevit jako ambiciózní, rada města ho bere vážně a udělá vše pro to, aby své cíle pro volební období naplnila. Programové prohlášení je předloženo veřejnosti, zejména občanům města Olešnice, prostřednictvím zpravodaje.

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod

Jedním z hlavních cílů rady je dát do pořádku technické i administrativní záležitosti týkající se provozování vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod (dále ČOV). Město je ve všech případech stoprocentní vlastník a provozovatel těchto inženýrských sítí. Nová rada města nicméně ihned na začátku volebního období zjistila, že technické a administrativní záležitosti nejsou zcela v pořádku. Například chybí podklady pro evidenci majetku či některá legislativou povinná hlášení, jako například plán financování obnovy, které je nutné překládat Ministerstvu zemědělství. Cílem tedy je odstranění všech známých nedostatků a administrativní oddělení vodovodu, kanalizace a ČOV od běžných komunálních služeb. To bude dobrý základ pro zavedení možnosti zálohových plateb za vodu a odpadní vodu, ale i pro bezdrátové odečty vody atd. Dále chce rada města vytvořit reálný plán obnovy, včetně plánu vytváření dostatečných finančních rezerv tak, aby se minimalizovala rizika havárií na jednotlivých vodovodních a kanalizačních řadech. Zároveň budeme hledat nové zdroje pitné vody.

Podpora bydlení

Prvořadým úkolem rady je dokončení základní technické infrastruktury (ZTI) v lokalitě Piskačův sad a zahájení prodeje stavebních pozemků. Město po dokončení výstavby ZTI bude moci nabídnout k prodeji celkem 18 stavebních pozemků. Dalším cílem je dokončení výstavby a prodeje dvou podkrovních bytů v bytovém domě Skalky. A třetím cílem, velice významným, je zahájení tvorby nového územního plánu města, ve kterém budou vytvořeny rezervy pro další výstavbu. V souběhu se bude rada města snažit odkoupit vhodné pozemky, jež by měla v rezervě pro zasíťování inženýrskými sítěmi po tom, co budou všechny pozemky v lokalitě Piskačův sad prodány.

Školství a sport

Budeme usilovat o navrácení chodu školní kuchyně pod kontrolu města ukončením smlouvy se společností Scolarest (od 1. 1. 2023 společnost přejmenována na Primirest). Město tak bude moci ovlivnit výběr surovin a kvalitu jídel. Budeme hledat finanční prostředky na rozšíření kapacity školní jídelny, která je v současné době nevyhovující. Snahou bude, aby se mimoškolní strávníci vrátili k odběru obědů ze školní kuchyně.

Zaměříme se na větší podporu mimoškolních aktivit ze strany města. Chceme zejména poskytovat sportoviště zdarma zájemcům, kteří by trénovali mládež. Trenérům atletiky či dalších sportů chceme poskytovat zázemí a zdroje pro vedení mládeže. Zlepšíme informovanost jak rodičů, tak veřejnosti (aktualizace webových stránek, dny otevřených dveří, ...). Podpoříme vzdělávání v umění, které vnímáme jako důležitou volnočasovou aktivitu s mimořádnými společenskými benefity.

Dalším cílem jsou postupné opravy a modernizace sportovišť v majetku města, vybudování naučné, sportovní a relax zóny v lesoparku Skalky a ve vhodné lokalitě bychom chtěli vybudovat pump-trackové hřiště.

Nakládání s odpady

Hlavním cílem je revize systému nakládání s komunálním a tříděným odpadem. Učiníme kroky, které budou širokou veřejností akceptovány a které povedou ke zvýšení objemu tříděného odpadu, zjednodušení jeho sběru a ke snížení objemu komunálního odpadu. Naší snahou bude vybudování městské kompostárny na biologický odpad. Dále se zaměříme i na estetiku v této oblasti, aby v našem malém městě na nás a na návštěvníky „nesvítily“ kontejnery z každého rohu.

Technické služby

Cílem rady bude zřízení technických služeb jako příspěvkové organizace města, které by poskytovaly celé spektrum služeb v komunální oblasti. Jednalo by se zejména o zabezpečení čistoty města, úklid místních komunikací v zimě i v létě, správu a údržbu všech budov v majetku města, sekání trávy a údržbu zeleně a veřejných prostranství. Zároveň by se do technických služeb převedlo provozování, údržba a budování vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod. Ve volné kapacitě bude město nabízet technické služby i občanům a dalším subjektům, například sousedním obcím. Pro tuto příspěvkovou organizaci vyčleníme potřebnou techniku, případně pořídíme novou.

Místní komunikace a bezpečnost na silnicích

Zaměříme se na zavedení obytných zón na místních komunikacích tam, kde to bude možné, čímž se sníží maximální povolená rychlost pro automobily. Na problémových místech na hlavních i místních komunikacích budeme společně se SÚS JMK a Policií ČR hledat řešení, která umožní zavést aktivní i pasivní prvky ochrany chodců. Budeme aplikovat prvky na zklidnění dopravy. Budeme také pokračovat v budování chybějících chodníků. Je potřeba doplnit krátké úseky mezi již existujícími chodníky, ale také dobudovat delší úseky, např. od školky až na konec ulice Veselská, posledních 210 m na ulici Křtěnovská atd.

Budeme hledat vhodná místa v majetku obce pro vybudování parkovacích míst. Zároveň budeme při budování parkovacích ploch připravovat patřičnou infrastrukturu pro stále více se rozvíjející elektromobilitu, aby návštěvníci i občané našeho města měli k dispozici dobíjecí stanice.

Spolkový život a kultura ve městě

Budeme podporovat spolky působící na území města v jejich činnosti, a to finančně, materiálně nebo i tím, že ponecháme symbolické nájemné za pronájem kulturního domu a jiných prostor navzdory několikanásobnému navýšení nákladů na energie. Podpora bude cílena nejen na kulturní dění, jakými jsou divadelní představení, kino, hudba, literatura, malířství, ale i na vzdělávací přednášky, sportovní akce apod.

Veřejná prostranství ve městě i mimo něj

Naší snahou bude, aby veřejné prostranství ve městě bylo čisté a příjemné. Revitalizujeme dětská hřiště, parky a uličky. Podpoříme obnovu a opravu památek na území města. Mimo město budeme pečovat zejména o lesy, rybníky, pole a louky v majetku města, ale také o polní a turistické cesty. Chtěli bychom se zaměřit na tvorbu biodiverzity půdy kolem Olešnice, například výsadbou stromů a obnovou remízků na pozemcích ve vlastnictví města, zlepšením hospodaření na obecních polích. Budeme usilovat o osvětu soukromých vlastníků v této oblasti.

Samospráva

Budeme pokračovat ve vydávání městského kalendáře, který bude obohacen o důležité termíny, například vyvážení odpadu, předem známé kulturní akce atp. Zveřejníme zápisy z jednání rady města na webové stránce města. Pořídíme potřebnou audiotechniku pro zvukové záznamy zasedání zastupitelstev, které následně zveřejníme na webové stránce města. Změníme směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu tak, aby otevřená soutěž na stavební práce musela být již pro stavební práce s odhadovanou cenou nad 500 tis. Kč. Pořídíme digitální úřední desku.

Sociální péče

Budeme podporovat sociální péči na území města Olešnice. Jednat se bude převážně o pečovatelskou službu ve dvou domech s pečovatelskou službou v Olešnici, služby sociální prevence a sociálního poradenství.