Vydáno dne 31. 7. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D97x přečteno

V minulém čísle zpravodaje jsme zveřejnili výsledky měření průjezdu a rychlosti vozidel na průtahu městem silnice II/362. Mezitím došlo ke dvěma dopravním nehodám, z nichž jedna byla na křižovatce náměstí Míru. Převrácená plně naložená traktorová vlečka naštěstí způsobila pouze škody na vozovce a obešla se bez zranění osob. Provoz zemědělské techniky je značný a samotná zemědělská technika je pak oproti dřívějším traktorům a vlečkám výrazně větší.

Co s nadměrnou zemědělskou technikou v ulicích?

Obecně mají provoz zemědělské techniky významně řešit polní cesty budované v rámci plánu společných opatření pozemkových úprav. Zde se postupuje dle normy ČSN 736109. Ta definuje účel polních cest mj. jako napojení na silnice, místní komunikace, lesní dopravní síť, popř. na další sítě účelových komunikací. Polní cesty pak v rámci vlastního provozu mají:

  • umožnit propojení zemědělských podniků nebo farem vzájemně mezi sebou a místem odbytu zemědělských výrobků,
  • vyloučit nebo omezit potřebu průjezdu zastavěnou částí obce,
  • omezit nebo vyloučit potřebu využívání silnic k účelové dopravě.

V Olešnici existuji některé již realizované stavby polních cest (nebo starší cesty po majetkovém vyrovnání), a to po schválených pozemkových úpravách ve východní části katastru v roce 2003. Přejezd zemědělské techniky v západní části katastru byl naplánován především obchvatem Olešnice po polní cestě CP1 od Křtěnova k Lamberku pod „Závrším“ a dále napojením k nové polní cestě na křižovatce silnice ke Kněževsi. Tato cesta byla také uvažována k zokruhování dopravy pro lokalitu „Piskačův sad“ (nezbytnou podmínku pro stavební povolení výstavby domů).

Cesta však bohužel, stejně jako ostatní prvky plánu společných zařízení, zůstává na papíře a čeká se na jednání soudu, který bude rozhodovat o žalobě některých vlastníků pozemků proti Státním pozemkovým úřadem schváleným pozemkovým úpravám zahájených v roce 2013. I v případě potvrzení schválených pozemkových úprav si Olešnice po předchozích zkušenostech s výstavbou nových polních cest, případně na stavbu objízdné trasy pro zemědělskou techniku polní cestou CP1, určitě ještě hodně dlouho počká. Naštěstí alespoň polní cesty (i ty nové) ve východní části katastru umožňují příjezd zemědělské techniky od Kněževsi, Veselky a Rozsíčky ke středisku živočišné výroby VSP Group, a. s.

Dokud ovšem budou i nadále využívány ulice města pro přesuny zemědělské techniky, je třeba, aby řidiči této techniky vnímali rozdíl mezi polem, loukou, polní cestou a frekventovanou ulicí, po které se vedle ostatních vozidel pohybují při přecházení i chodci.