Vydáno dne 9. 3. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

Město Olešnice má v plánu pro letošní rok realizovat další fázi rekonstrukce kulturního domu. Nejdříve si ale shrneme některé důležité milníky aktuální rekonstrukce, jejíž počátek se datuje do roku 2016. Pomůže nám to lépe pochopit události několika posledních měsíců.

Kulturní dům, jak ho známe, vznikl z tehdejší sokolovny kompletní rekonstrukcí budovy v roce 1988. V roce 2010 vzniklo z prostor bytu v KD zázemí pro Olešnickou pobočku Základní umělecké školy Letovice. V roce 2016 se tehdejší rada města rozhodla postupnými investicemi rekonstruovat kulturní dům. Důvodem byl především špatný stav toalet. Ještě před rokem 2017 byla původní nářaďovna sokolovny přestavěna na klubovnu, která začala sloužit jako podpůrný prostor pro pořadatele plesů a jiných kulturních akcí a jako prostor pro pořádání menších soukromých akcí.

Vedení města v čele s PaedDr. Zdeňkem Pešou si ale už v roce 2016 uvědomovalo, že je potřeba přistoupit ke kompletní rekonstrukci KD a zadalo firmě Prokant z Letovic vytvoření projektové dokumentace. Náklad na projekt byl 90 tis. Kč s tím, že v projektu se počítalo s rekonstrukcí střechy, fasády, výměnou oken a opravou povrchů v interiéru a odhadované náklady se v té době pohybovaly ve výši cca 6-8 mil. Kč. Zjednodušeně řečeno, v plánu byla rekonstrukce stylem nové výmalby a obroušení a natření dřevěných prvků. Tedy spíše oprava než revitalizace a morální obnova.

V roce 2016 vedení města nevidělo v dosahu nějakou dotaci, která by významně finančně podpořila kompletní jednorázovou rekonstrukci, a protože nechtělo jít do takové investiční akce s úvěrem, tak se rozhodlo pro rekonstrukci postupnými kroky. Proto v roce 2017 alokovalo v rozpočtu finanční prostředky na první etapu, ve které byly rekonstruovány toalety v obou podlažích za téměř 1,5 mil. Kč. Můžeme tedy říct, že tím rekonstrukce prostor kulturního domu začala. Ale můžeme také říct, že s výjimkou výměny oken na poměrně dlouhou dobu skončila.

Opozice ve volebním období 2018-2022 několikrát vyzvala radu k tomu, aby bylo v rekonstrukci pokračováno a aby se rada města pokusila zažádat o dotaci. Protože celé zastupitelstvo vnímalo kulturní dům jako významné centrum kulturního života v Olešnici s dlouholetou tradicí, tak na tom panovala shoda. Tehdejší vedení města proto v roce 2020, stále v čele s PaedDr. Zdeňkem Pešou, zainvestovalo 30 tis. Kč do aktualizace původního projektu a podalo žádost o dotaci poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) programem Podpora rozvoje regionů (podprogramem Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačním titulem Rekonstrukce a přestavba veřejných budov).

Nutno říct, že „oprášení“ projektu z roku 2016 nebylo námi jako tehdejší opozicí vnímáno pozitivně a apelovali jsme na vytvoření nového projektu a skutečnou revitalizaci interiéru. Takovým pěkným příkladem, proč jsme v opozici volali po novém projektu, je právě rekonstrukce toalet z roku 2017. Podle původního projektu nebyla na toalety dovedena teplá voda a nebyla ani vytvořena eventuální příprava pro zavedení teplé vody. Taková věc by dle našeho názoru měla ve 21. století být samozřejmostí. Postoj tehdejší vládnoucí koalice byl ale odmítavý k takovému kroku (tedy ke zpracování nového návrhu rekonstrukce). V roce 2020 žádosti o dotaci městu Olešnice nebylo vyhověno a vedení města podalo žádost s novou výzvou opět v roce 2022. Ovšem již s vědomím toho, že rekonstrukce střechy byla nevyhnutelná. Do střechy totiž léta zatékalo a vedení města tento problém léta ignorovalo, přestože o něm vědělo.

Město tedy v roce 2022 alokovalo prostředky ve svém rozpočtu na rekonstrukci střechy a provedlo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce střechy i interiéru. V případě získání dotace bylo v plánu realizovat obě akce. V případě nezískání dotace bylo v plánu opravit střechu. Dotace Olešnici nebyla přidělena, a tak byla rekonstruována střecha. Dále tam byly vyměněny klempířské prvky nad vchody a ve fasádě, otvorové výplně vikýřových oken a hromosvod. Celkové náklady se vyšplhaly na cca 4,5 mil. Kč.

Zároveň na jaře roku 2022, po opakovaných diskuzích se spolky, se tehdejší rada města rozhodla objednat architektonicko-projekční práce na rekonstrukci baru v KD a jeho zázemí u Ing. arch. Štěpána Hirsche, který v té době byl opozičním zastupitelem. Pan architekt, v dnešní době již člen rady města, svůj návrh dokončil ke konci roku, ale celá záležitost se zkomplikovala z důvodu neexistující požárně-technické zprávy. Rekonstrukce baru bude vyžadovat zásah do nosných konstrukcí, a tudíž je nutné získat stavební povolení včetně vyjádření orgánů schvalujících požárně-technické zabezpečení.

Na začátku prosince 2022 přišla z Ministerstva pro místní rozvoj informace, že peníze alokované pro rok 2022 zmiňovanou dotační výzvou nebyly vyčerpány a městu Olešnice jako čekateli byla dotace přidělena. Zpráva to byla velice pozitivní vzhledem k tomu, že město na rekonstrukci může z dotační výzvy získat až 5.5 mil. Kč. Protože jsme nyní ve vedení města a ne v opozici, tak jsme se nechtěli řídit heslem „darovanému koni na zuby nehleď“, ale chtěli jsme se pokusit narychlo udělat změny v zadávací i prováděcí dokumentaci projektu tak, abychom interiér KD spíše revitalizovali namísto pouhého „natírání prken“. Abychom dotaci získali, byly nám dány následující termíny:

  • do konce dubna 2023 musí být na MMR doručeny všechny povinné přílohy k vydání rozhodnutí o přidělení dotace, vč. uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem (tzn. do této doby musí být ukončen výběr zhotovitele stavby),
  • do konce října 2024 musí být dokončena realizace akce.

Jinými slovy, pro úspěšné získání dotace je potřeba předložit do konce dubna 2023 podepsanou smlouvu s dodavatelem. Firma Tendera, která pro město zajišťuje výběrová řízení pro podlimitní zakázky spolufinancované dotacemi, potvrdila na jednání 4.1.2023, že je možné zadávací i prováděcí dokumentaci projektu předělat. S vědomím toho, že na začátku února bylo nutné vypsat veřejné výběrové řízení, tak na předělání celého projektu rekonstrukce interiéru zbývaly 4 týdny. Na výběr vhodné architektonické a projekční kanceláře nebylo mnoho času. Radní Ing. arch. Štěpán Hirsch tak oslovil okruh renomovaných architektů, kteří mají s podobnými projekty zkušenosti. Pouze Ing. arch. Helena Flodrová byla ochotna celý projekt předělat tak, abychom kulturnímu domu dali opravdu nový a moderní interiér, který bude nadčasový a bude sloužit městu další desítky let.

Paní architektka měla ale podmínku, za které byla ochotna se architektonicko-projekčních prací v takto napjatém časovém termínu ujmout. Podmínkou bylo, že Ing. arch. Štěpán Hirsch se na pracích bude podílet vzhledem k jeho znalostem prostředí, které nabyl při návrhu nových prostor baru a také kvůli tomu, že je v radě města, a z toho plynulo přímé zapojení zadavatele zmiňovaných prací. Tím se chtěla paní architektka vyhnout případným kolizím, kdyby rada s návrhem nebyla spokojena. Pan radní Hirsch s tím souhlasil a město tak objednalo u paní architektky zpracování návrhu včetně potřebné dokumentace za cenu 180 tis. Kč.  Za normálních okolností by práce od architektonické studie až po dokumentaci pro provedení stavby stály cca 300-400 tis. Kč s tím, že bychom čekali několik měsíců na jejich zpracování. Z časového a finančního hlediska tak byly práce objednány u Ing. arch. Flodrové.

Paní architektka si sestavila tým složený z Ing. arch. Štěpána Hirsche, Tomáše Hrona,  Ing. arch. Viktora Jindry, Ing. arch. Andrei Prajsové a společně v průběhu měsíce ledna celý projekt rekonstrukce interiéru KD kompletně předělali. Výsledek alespoň částečně můžeme posoudit z uvedených fotografií 3D návrhu. Veškerá dokumentace potřebná pro výběr dodavatele byla tedy ke konci ledna předána firmě Tendera, která pro město zpracovala výběrové řízení. To je zveřejněno na profilu zadavatele včetně tzv. slepého rozpočtu a uchazeči ze stran dodavatelů měli možnost podat cenové nabídky do 3.3.2023.

Rada města doufá, že v průběhu druhého březnového týdne vzejde z výběrového řízení dodavatel, se kterým bude podepsána smlouva o dílo, která je nutnou podmínkou pro získání dotace ve výši 13 mil. Kč. Dokud nebudou k dispozici cenové nabídky dodavatelů, tak bychom o ceně spekulovali. Nicméně rada města počítá v letošním rozpočtu s částkou 13 mil Kč na rekonstrukci interiéru a baru kulturního domu včetně uváděné dotace. Je tedy počítáno se 7.5 mil. Kč z vlastních zdrojů.

Pokud bude vybrán dodavatel na rekonstrukci interiéru, tak nás čeká ještě výběr dodavatele na rekonstrukci baru ve chvíli, kdy bude vydáno stavební povolení. Ideální by bylo soutěžit dodavatele pro oba stavební objekty zároveň, ale to se nepodařilo z již zmiňovaných důvodů. Snahou rady města je nicméně obě rekonstrukce zahájit v květnu či červnu letošního roku a dokončit je do zimy tak, aby kulturní dům v nové podobě byl k dispozici na další plesovou sezónu.