Vydáno dne 6. 8. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková99x přečteno

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury ČR (SFDI) na svém jednání dne 26. 6. 2018 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI pro rok 2018 na 211 akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy. Mezi žadateli bylo již podruhé také město Olešnice. Podruhé proto, že předchozí žádost nesplňovala v projektové dokumentaci některé požadavky dané programem. Město prostřednictvím nové žádosti pro rok 2018 podané starostou na prahu roku požádalo na dotační podporu výstavby a rekonstrukci chodníků a nasvětlení přechodů pro chodce v rámci uznatelných nákladů stavby průtahu II/362. Protože jen některé úseky chodníků na průtahu městem podél silnice II/362 splňují parametry dotačního programu, když mají v některých úsecích menší než normovanou šířku, byla podpořena jen část chodníků a nasvětlení přechodů pro chodce, kde rozpočtované náklady činí 7 227 543,- Kč. Z této částky pak město od SFDI získalo dotaci ve výši 85% tj. 6 143 000,- Kč. Dotaci po zahájení stavby je možno dočerpat v roce 2019.

Náklady na vlastní zdroje k dotace a náklady na zbývající chodníky a další stavební objekty, jako jsou opěrná zeď, vodovodní přípojky, veřejné osvětlení, rozšíření vodovodu a parkoviště, bude město rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 28.6.2018 hradit prostřednictvím úvěru. ( cca 12 mil. Kč). Jeho přesná výše se bude odvíjet od výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby. Toto výběrové řízení již v polovině července zadala po dohodě s městem Správa a údržba Jihomoravského kraje, a to pro veškeré stavební objekty související s výstavbou stavby II/362 průtah. Největším stavebním objektem je rekonstrukce vozovky silnice s propustky apod. (cca 30 mil.Kč). Také tento stavební objekt bude kofinancován z dotace SFDI. Výběrové řízení je nastaveno tak, že nabídky budou podány do 2. srpna. Po výběru nejvýhodnější nabídky bude podepsána smlouva s dodavatelem.

Průtah II/362 - realizace

Práce budou zahájeny ještě letos (ulice Generála Čápka) a dokončeny v příštím roce. Rozsah bude obdobně jako v roce 1936 – 37 kdy se silnice dláždila, nebo v roce 1984, kdy se na původní dlažbu položily vrstvy živice. Totiž od vjezdu do Olešnice u sběrného dvora až nakonec Rovečínské ulice („ke škrobárně“).