Vydáno dne 16. 4. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D86x přečteno

Situace v lesích

a doporučení odborného lesního hospodáře pro vlastníky lesů.

 

Odborný lesní hospodář tímto žádá obecní úřady v působnosti výkonu činnosti odborné správy lesa o zveřejnění tohoto upozornění běžnou formou používanou v obcích (obecní tisk, úřední deska, webová stránka obce se současnou avizací v místním rozhlase).

 

Současný stav v lesích na Vysočině, který je označován jako kalamitní, by se už místy dal spíše označit jako počátek přírodní katastrofy.

V důsledku dlouho trvajícího abnormálního sucha  došlo ke kritickému zhoršení stavu lesů, zejména smrkových porostů.

Suchem jsou již poškozeny všechny lesní porosty, zejména pak smrkové porosty na kamenitém a skalnatém podloží a porosty s expozicí na jižní směry.

Kůrovec není příčina současného stavu, kůrovec je logický důsledek a činitel, který dorazí již oslabené a odumírající stromy. Samozřejmě pokud se nechá kůrovci volná působnost, dochází k jeho lokálnímu namnožení a rozšiřování napadené oblasti.

V současnosti bohužel již nejsou zpracovatelské kapacity  (těžba dřeva, odvoz dřeva a zpracování dřeva) dostačující k tomu, aby se v postižených oblastech mohlo zabránit zhoršování stavu.

Zpomalit tento vývoj odumírání lesů může pouze chladné, vlhké a proměnlivé počasí.

 

Kácet starší souše, ze kterých již opadala veškerá kůra je sice dobré pro čistotu lesa, ale v rámci ochrany lesa proti kůrovci to již nic neřeší a je to zbytečné.

 

Vlastník lesa by měl pravidelně kontrolovat stav svého lesa přednostně se zaměřit na následující :

 

1) Vyhledávat stromy čerstvě napadené kůrovcem a ty pak likvidovat asanací  

    (stromy, které ještě mají mízu smolí na povrchu kmene, na patě stromu se  

     nacházejí hnědé pilinky ze závrtů kůrovce, strom ztrácí vitalitu začíná se  

     odlupovat kůra, zasychají větve).

 

2) Vyhledávat stromy odumírající suchem – stromy na kterých je patrná defoliace  

–  opad  jehličí (pozná se dle hustoty koruny). Stromy, které již ztratily více než 

50% jehličí, je vhodné postupně vykácet a odvézt z lesa - do těchto odumírajících  

stromů přednostně nalétá  kůrovec a množí se.

 

3) Vyhledávat čerstvé  stromy vyvrácené a polámané větrem – do těchto stromů

    nalétá  kůrovec a množí se. Tyto stromy asanovat odvozem nebo chemicky    

insekticidem. (v období od poloviny dubna do konce září vždy nejpozději do

4 týdnů).

V zájmu urychlení komunikace vlastníka lesa a odborného lesního hospodáře, bych chtěl doporučit každému vlastníku lesa shlédnutí dvou na sebe navazujících videospotů produkovaných  Krajem Vysočina (1.část:  Jak bojovat s kůrovcem, 2.část:  Kůrovec).

Tyto odborné a názorné videospoty zjednoduší vysvětlení věci odborným lesním hospodářem a hlavně urychlí informovanost vlastníka lesa. Videospoty najdete na těchto internetových adresách youtubu :

část 1: https://www.youtube.com/watch?v=gGJT9te3RcQ;
část 2: https://www.youtube.com/watch?v=Ze3GoOSDZWE;

 

 

Ve sdělovacích prostředcích, zejména na internetu mají v současné době vlastníci lesů možnost získat informace k možnostem  jak postupovat v ochraně lesa v době současného kalamitního stavu.

Jako jednu z možností k získání základních informací uvádím  porál webové stránky

www.nekrmbrouka.cz.  Jsou zde všeobecné informace, které vlastník lesa získá aniž by přímo kontaktoval odborného lesního hospodáře. Některé časové termíny zde uváděné je však třeba transformovat na lokalitu zejména dle nadmořské výšky. Podrobnější informace potom vlastník lesa může konzultovat s odborným lesním hospodářem.

 

  

Předem děkuji vlasníkům lesů za pochopení situace, zvýšenou kontrolu svých lesů a spolupráci.

                                                              Ing. Milan Jakoš, odborný lesní hospodář