Vydáno dne 31. 7. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D71x přečteno

ŠKOLSTVÍ

Příměstský tábor

Druhým rokem je při ZŠ a MŠ Olešnice organizován příměstský tábor pro děti z MŠ a žáky ZŠ. Zatímco příměstský tábor pro žáky základní školy je organizován v červenci, příměstský tábor pro děti z MŠ  je organizován v srpnu. (V MŠ je v červenci běžný provoz). Do týdenních turnusů tábora mohli rodiče přihlásit děti opakovaně. Celkem rodiče přihlásili v letošním roce do příměstského tábora 23 dětí z MŠ a 56 žáků ze ZŠ. Díky finančním zdrojům EU bylo možné pracujícím rodičům ulevit v době hlavních prázdnin od starostí, jak naložit s volným časem dětí, koordinovat jej se svými pracovními povinnostmi a pro děti zajistit zajímavý rozvrh. Tento program vedle tradičních táborových činností je zaměřen na polytechnické vzdělávání formou rukodělných činností, prací se stavebnicemi, ale především k seznámení s tradičními řemesly a výrobou v Olešnici. Tak si děti měly možnost vyzkoušet výrobu modrotisku s panem J. Danzingerem nebo výrobu dekorativních výrobků v Moraviafloru s panem M. Synkem. 

 

 

 

PROJEKT - ZŠ A MŠ OLEŠNICE - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora možností slaďování rodinného a profesního života a rovněž návratu matek, příp. otců z mateřské, resp. rodičovské dovolené do pracovního procesu prostřednictvím vytvoření kvalitního zázemí péče o děti.

 

Prázdninová příprava ZŠ a MŠ na nový školní rok

Zatímco někteří pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ organizují dětem jejich příměstský tábor, probíhá v budově ZŠ velký úklid a údržbové práce. Letošní prázdniny si sice škola odpočine od zásadních investic let předchozích, přesto stavebně i dodávkou dalších nových interaktivních tabulí náklady na modernizaci pokračují. S vyhlídkou, že ty příští hlavní prázdniny projde rekonstrukcí řada dalších učeben z podaného projektu: ZŠ Moderně a komplexně II, který je nyní v procesu posuzování. V mateřské škole je dovybavena kuchyň novými technologiemi tak, aby se již v závěru srpna mohlo dětem v MŠ vařit a tím nebude nutné jídlo převážet z kuchyně ZŠ.

 

A jsme za polovinou…..

Červencová polovina prázdnin je za námi a žáci i učitelé dobře vědí, že ta srpnová polovina uběhne ještě mnohem rychleji. Je tedy čas nejen na ohlédnutí za koncem minulého školního roku, ale také na výhled do roku příštího.

Ve druhé polovině června soutěžili všichni žáci školy ve dvoudenním atletickém zápolení o Pohár starosty města. Mezi třídními kolektivy byli nejlepší čtvrťáci, mezi jednotlivci se nejlépe umístily Monika Zunková, Jolana Jančová a Anna Jílková.

Předposlední den školního roku byli jako každoročně starostou města přijati na radnici nejlepší žáci vybraní za jednotlivé třídy.

Na slavnostním zakončení školního roku v kulturním domě byli oceněni žáci, kteří byli úspěšní v nejrůznějších soutěžích a olympiádách školního, okresního, krajského i celostátního charakteru. Mezi nejúspěšnější reprezentanty školy i města patřili např. Anna Sýkorová, Dalibor Štěpán, Šimon, Tomáš a Eva Nechutovi, Anna Jílková, Václav Novotný nebo Františka Palinková.

Pohár brigádního generála Zdeňka Škarvady pro nejlepšího absolventa olešnické školy, který byl letos udělen již podevatenácté, převzala z rukou paní Ivany Škarvadové Eva Nechutová.

Ani v průběhu letních prázdnin se život ve škole nezastavil. Po oba měsíce běží příměstský tábor (v červenci v základní škole, v srpnu v mateřské škole).

V červenci byly ve 4 učebnách instalovány nové interaktivní tabule s dataprojektory. Díky tomu můžeme říci, že vyjma dílen a cvičné kuchyňky máme interaktivní tabule již ve všech učebnách. A jako každý rok je třeba o prázdninách vymalovat, vytapetovat a provést velký úklid.

Nový školní rok bude v základní škole zahájen v pondělí 2. září. Důležitou změnou oproti loňsku bude rozdělení početně silných ročníků na 2. stupni do dvou tříd.  Při přibližně stejném počtu žáků (cca 260) se počet tříd v ZŠ zvýší na 13. Významné bude také spuštění dvouletého projektu „Šablony II“ hrazeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který naváže na podobný projekt z předešlých dvou let a také tentokrát bude zaměřen především na zkvalitnění vzdělávání v základní i mateřské škole.

                                                                                                                                      Vladimír Hél