Vydáno dne 2. 3. 2021 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 69x přečteno

Rada města získala finanční podporu ve výši 95% nákladů na zpracování strategických dokumentů v řadě oblastí života města pro podporu strategického řízení z dotací Operačního programu Zaměstnanost.

Jedná se o projekty „Vytvoření strategických dokumentů pro město Olešnice“ a „Posílení strategického řízení ve městě Olešnice“ Některé strategie byly již zpracovány firmami splňujícími parametry odborné způsobilosti a na základě výběrových řízení, jiné jsou ve stádiu zpracování. Některé strategické dokumenty a plány rozvoje jsou již zveřejněny na webových stránkách města v sekci „Strategické dokumenty“, další - po zpracování v tomto roce - sem budou průběžně doplňovány.

Již zpracované strategie:

Plán rozvoje vodovodu a kanalizace města Olešnice

Plán rozvoje dopravní infrastruktury

Plán rozvoje výstavby

Koncepce krizového řízení

 

Rozpracované strategie:

Pasport budov města

Pasport veřejného osvětlení

Pasport městského rozhlasu

Koncepce veřejné zeleně

Strategie rozvoje města Olešnice 2020-2025

 

Jako příklad zpracování jedné z analýz může sloužit zajímavý výňatek z Plánu rozvoje výstavby města Olešnice:

…„Město Olešnice se dlouhodobě potýká s odlivem obyvatel. Za tento jev může z velké míry i samotná poloha města, které se nachází na vnitřní periferii České republiky a na vnější periferii v rámci Jihomoravského kraje.

Nevýhodou Olešnice je vzdálenost od silnice I/43, která spojuje Svitavy a přes Letovice a Kuřim také Brno. Dalším záporným faktorem je absence železnice, která vede souběžně se silnicí I/43. Obce v blízkosti silnice a železnice mají naopak kladné migrační saldo a bližší dostupnost k regionálnímu centru Boskovic a Brna.

 V důsledku záporné migrace i přirozeného přírůstku se v Olešnici vyskytuje stále větší počet neobydlených domů a domů, které obývá pouze jeden člověk a nejsou tak dostatečně využity. Celkem 29 domů v Olešnici je neobydleno (5,92 %). Dalších 87 domů obývá jen jeden člověk (17,76 %). Tento jev je spojen zejména se zápornou migrací obyvatel do okolí, kdy v Olešnici zanechávají jimi vlastněné domy.

Významným fenoménem města Olešnice jsou budovy (79), které vlastní a ve velké míře i obývají lidé, kteří nemají ve městě Olešnice nahlášené trvalé bydliště. Tyto domy představují 14 % z celkového počtu rodinných domů v Olešnici.

V územním plánu města Olešnice, který byl vypracován v roce 2011, bylo navrženo poměrně velké množství nových ploch pro individuální bydlení. Jelikož Olešnice dlouhodobě ztrácí obyvatele a obyvatelstvo zde stárne, tak není úplně žádoucí, aby všechny vymezené plochy byly v nejbližší budoucnosti zastavěny. V dnešní době jsou již u několika těchto ploch splněny podmínky pro využití nebo jsou dokonce již zastavěny.

Prioritními oblastmi k zastavění jsou v současnosti lokality BI i1 – Piskačův sad nebo BI i3 Za Puchárnou 1. Ostatní plochy nejsou v mnoha případech vybaveny technickou infrastrukturou a v rámci demografického vývoje Olešnice by jejich zástavba a zasíťování představovala jen další finanční zátěž pro město. Velká část navržených lokalit je často špatně dopravně dostupná, pro jejich realizaci by bylo třeba budovat nové komunikace nebo rozšiřovat či opravovat stávající.

Proto je vhodné zasíťovat pozemky v majetku města a jejich prodejem umořit náklady na inženýrské sítě. Vedle domů individuální výstavby na pozemcích v majetku města by bylo vhodné zasíťovat pozemek v ulici Cihelna pro výstavbu bytového domu.“…

Bytová výstavba

…“Výstavba bytů ve městě Olešnice v uplynulé dekádě odpovídala možnostem stavebníků získat zasíťovanou stavební parcelu, případně koupit starší dům k rekonstrukci. Při přepočtu na 1 000 obyvatel, bylo město v rámci výstavby podprůměrné oproti vyšším správním celkům (JMK a SO ORP Boskovice). Od roku 2011 se ve městě postavilo 21 rodinných jednobytových domů a 1 bytový dům s 8 bytovými jednotkami, dále bylo provedeno 10 vestaveb bytů ke stávajícím domům. V nejbližší době lze v Olešnici očekávat přírůstek 9 nových staveb, které v současnosti čekají na kolaudaci.

V blízkém a velikostně srovnatelném městě Lysice se v posledních pěti letech vystavělo o 10 rodinných domů více než v Olešnici. Lysice na rozdíl od Olešnice mají výhodnější polohu a s ní spojenou dostupnost vyšších center, zejména díky blízkosti silnice I/43.

SO ORP Boskovice se obecně řadí v rámci výstavby spíše mezi obvody s nižším podílem nových staveb bytů a rodinných domů. Je to dáno zejména faktem, že tento správní obvod je znevýhodněný zejména v rámci své polohy a vzdálenosti od velkých center, kvůli těmto a dalším faktorům tak z tohoto obvodu dlouhodobě mizí obyvatelé, kteří migrují do okolí větších center, v tomto případě zejména do okolí Brna…“

Zdroj: Plán rozvoje výstavby města Olešnice, Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, září 2020

Analytické podklady pro strategické plánování mohou být překvapivé i pro některé představitele samosprávy. Důvodem jejich zpracování je, že dávají informace, které mohou členům samosprávy a úředníkům chybět a napomoci tak jejich práci. Stejně tak mohou pozitivně ovlivnit jejich plánování i zapracovaná doporučení.