Vydáno dne 4. 4. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková97x přečteno

V loňském roce byla vybudována v bývalém náhonu podél ulice Rovečínská nová kanalizace jako nezbytná podmínka nejenom pro odkanalizování zde stojících domů, ale především jako podmínka k úpravě terénu v souběhu se silnicí II/362. Přebytek zeminy ze stavby VSP Group, a. s. byl vítaným materiálem k zajištění zemního tělesa nad kanalizací, na kterém bude v rámci stavby „průtahu II/362“ vybudován chodník pro bezpečnou chůzi chodců směřujících na Moravskou stranu. Již samotný průběh stavebních prací umožnil dokončit násyp, který je podkladem pro chodník. V rámci projektu „průtahu II/362“ jsou plánovány propustky přes silnici, které budou SÚS JMK jako jeden ze stavebních objektů řešeny překopem vozovky a nového násypu pod chodníkem. Z tohoto důvodu byl do doby realizace stavby položen dvoumetrový pás zhutněného asfaltového recyklátu, který sám o sobě vytvořil provizorní chodník. SÚS JMK bezodkladně a vstřícně umístila vedle vozovky nové patníky.