Vydáno dne 3. 6. 2022 | Vložil/a: Ivana Kozlová | x přečteno

Zastupitelstvo města schválilo:

 1. Program 20. zasedání zastupitelstva podle pozvánky.
 2. Ověřovatele zápisu: pana Ing. Jakuba Slavíčka a pana Karla Kubíčka.
 3. Rozpočtové opatření č. 6 k 19. 5. 2022 podle podkladového materiálu.
 4. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 107 000,- Kč pro FC Olešnice a dotaci ve výši 95 000,- Kč pro OREL jednotu Olešnice.
 5. Darovací smlouvu s SH ČSM – Sborem dobrovolných hasičů Olešnice na dokončení oprav hasičského historického speciálu TATRA T10 ve výši 90 000,- Kč.
 6. Ukončení členství obce Olešnice v DSO Olešnicko.
 7. Model financování projektu ZTI Piskačův sad od ČS, a.s. ve variantě s možností mimořádných splátek každé 3 měsíce, sazba 3M PRIBOR.
 8. Nabídku společnosti ISS stavtrade, s.r.o., IČO: 29303192 jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku výběrového řízení veřejné zakázky Oprava kulturního domu v Olešnici – část 1.
 9. Nabídku společnosti HALATS s.r.o., IČO: 08047464 jako ekonomicky nejvýhodnější ve výběrovém řízení zakázky Oprava kulturního domu v Olešnici – část 2.
 10. Vyčkat s podpisem smlouvy o dílo s firmou HALATS s.r.o., IČO: 08047464 po případném kladném rozhodnutí MMR ČR o přidělení dotace.
 11. Vyloučení účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky ZTI pro lokalitu Piskačův sad v Olešnici – společnost KORA-VODOSTAVING s.r.o., se sídlem Kunštát, Zbraslavecká 492, PSČ 679 72, IČO: 25311883 ze zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ na základě doporučení komise pro posouzení veřejné zakázky.
 12. Zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 odst. 2, písm. h) ZZVZ.
 13. Záměry prodeje pozemků p.č. 332/1 a 332/2, 408/3, 338/1 a 338/2 a 1259 v k. ú. Olešnici na Moravě. Prodej se uskuteční za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek a náklady přípravy kupní smlouvy a vklad do katastru hradí kupující.
 14. Záměr prodeje pozemků p.č. 1021/2, 1022/2, 2007/1 a 995/1 v k. ú Olešnice na Moravě. Podmínkou prodeje je zajištění přístupu k pozemkům p.č. 2008/2 a 2008/3 v k. ú Olešnice na Moravě oddělením geometrickým plánem a na pozemku p.č. 995/1 v k. ú. Olešnice na Moravě bude zřízeno smluvně věcné břemeno přístupu ke kanalizaci a vodovodu a vedení elektrické energie k sloupku hladinoměru. Rozsah břemene bude určen geometrickým plánem. Prodej se uskuteční za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek, náklady přípravy kupní smlouvy, geometrický plán a vklad do katastru uhradí kupující.
 15. Pořízení znaleckého posudku na pozemek p.č. 1370 v k. ú. Olešnice na Moravě ke zjištění ceny pozemku k dalšímu jednání o záměru prodeje.

 

Zastupitelstvo neschválilo:

 1. Prodej pozemku p.č. 2507/3 v k. ú. Olešnice na Moravě o výměře 1328 m2 za účelem výstavby bytového domu dle předloženého záměru společnosti D.A.Bydlení EU, s.r.o. se sídlem: Španělská 742/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2 za cenu 2.000,- Kč / m2 a podmínek stanovených zastupitelstvem při vyhlášení záměru prodeje.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 1. Zprávu z jednání rady města z 77. až 82. schůze.
 2. Rozpočtová opatření  č. 1 k 15. 3. 2022, č. 3 k 31. 3. 2022, č. 4 k 30. 4. 2022 a č. 5 k 10. 5. 2022 na rok 2022 provedená radou podle podkladového materiálu.
 3. Rozdělení prostředků z grantového systému města mezi jednotlivé spolky podle podkladového materiálu.

 

Zastupitelstvo města pověřilo:

 1. Starostu města na valné hromadě DSO Olešnicko hlasovat o zrušení a zániku svazku DSO Olešnicko.
 2. Starostu zajištěním elektronické aukce na prodej pozemku p. č. 2507/3 v k. ú. Olešnice na Moravě s podmínkami, které byly zveřejněny s minimální vyvolávací cenou 2.000,- Kč/m2.
 3. Starostu města podpisem smlouvy o dílo zakázky Oprava kulturního domu v Olešnici – část 1 s firmou ISS stavtrade, s.r.o., IČO: 29303192.
 4. Starostu města, v případě kladného rozhodnutí o přidělení dotace zakázky Oprava kulturního domu v Olešnici – část 2, podpisem smlouvy o dílo s firmou HALATS s.r.o., IČO: 08047464.
 5. Starostu města, v případě, že ke zrušení veřejné zakázky nebudou vzneseny námitky, bezodkladným vyhlášením  nového kola výběrového řízení s co nejdelší možnou lhůtou pro podání nabídek tak, aby návrh výběrové komise mohl být předložen zastupitelstvu 28.6.2022.