Vydáno dne 3. 8. 2022 | Vložil/a: Ivana Kozlová | 0x přečteno

A/ Zastupitelstvo města schválilo:

 1. Závěrečný účet města za rok 2021 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením s výhradou.
 2. Účetní závěrku města Olešnice k 31.12.2021 na základě předložených materiálů.
 3. Opatření k nápravě chyb a nedostatků zajištěných při přezkoumání hospodaření města za rok 2021.
 4. Rozpočtové opatření č. 8 k 28.6.2022
 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0431067469 ze dne 3.9.2018
 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0495105129 ze dne 27.2.2019
 7. Rozhodnutí  o výběru dodavatele na základě veřejné zakázky: Základní technická vybavenost pro lokalitu Piskačův sad v Olešnici II.  a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou KORA – VODOSTAVIG, s.r.o., IČO: 25311883 za cenu 19.296.000,-. Kč bez DPH.
 8. Úvěrovou smlouvu č. 0713250149/LCD k financování ZTI Piskačův sad podle podkladového materiálu a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
 9. Prodej pozemku p. č. 2507/3 v k. ú.  Olešnice na Moravě o výměře 1328 m2 za účelem výstavby bytového domu dle předloženého záměru společnosti D.A. Bydlení EU, s.r.o. se sídlem: Španělská 742/6, Vinohrady 120 00 Praha 2 za cenu 2000,- Kč/m2 a podmínek stanovených zastupitelstvem při vyhlášení záměru prodeje vyvěšeného dne 23.2.2022 na úřední desce a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
 10. Zrušení zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky „Oprava kulturního domu v Olešnici – část 2“, a to v souladu s § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ. Zastupitelstvo zároveň ruší svoje předchozí usnesení č. A/9 z 20. zasedání Zastupitelstva města Olešnice ze dne 19. května 2022, tedy Rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci části 2 veřejné zakázky ze dne 20. 5. 2022.
 11. Prodej pozemků p.č. v k. ú Olešnice na Moravě  332/1, 332/2 , 408/3, 338/1, 338/2, 1259. Prodej se uskuteční za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek a náklady přípravy kupní smlouvy a vklad do katastru uhradí kupující.
 12. Prodej pozemků p.č. 1021/2, 1022/2, 2007/1 a 995/1 v k. ú. Olešnice na Moravě. Podmínkou prodeje je zajištění přístupu k pozemkům p.č. 2008/2 a 2008/3 v k. ú Olešnice na Moravě oddělením geometrickým plánem a na pozemku p.č. 995/1 v k. ú. Olešnice na Moravě bude zřízeno smluvně věcné břemeno přístupu ke kanalizaci a vodovodu a vedení elektrické energie k sloupku hladinoměru. Rozsah břemene bude určen geometrickým plánem. Prodej se uskuteční za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek, náklady přípravy kupní smlouvy, geometrický plán a vklad do katastru uhradí kupující.
 13. Smlouvu o budoucí smlouvě kupní podkrovního bytu v bytovém domě Skalky, ul. Skalky č. p. 598 mezi městem Olešnice jako budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím byt č. 13 podle podkladového materiálu a v případě navýšení ceny díla, bude adekvátně navýšena i kupní cena.
 14. Smlouvu o budoucí smlouvě kupní podkrovního bytu v bytovém domě Skalky, ul. Skalky č. p. 598 mezi městem Olešnice jako budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím byt č. 14 podkladového materiálu a v případě navýšení ceny díla, bude adekvátně navýšena i kupní cena.

 

B/ Zastupitelstvo města neschválilo:

 1. Odložení prodeje pozemku p.č. 1370 v k. ú. Olešnice na Moravě a pověření starosty možnosti prodeje zmíněného pozemku formou prezenční aukce na městském úřadě v Olešnici.
 2. Prodej pozemku p.č. 1370 v k. ú. Olešnice na Moravě.

 

C/ Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

 1. Zprávu z jednání rady města z 83. až 85. schůze.
 2. Rozpočtové opatření č. 7 k 31.5.2022 na rok 2022 provedené radou.
 3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021.

 

D/ Zastupitelstvo města pověřilo:

 1. Starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou KORA-VODOSTAVING, s.r.o. na akci ZTI pro lokalitu Piskačův sad.
 2. Starostu obce podpisem úvěrové smlouvy č. 0713250149/LCD k financování ZTI Piskačův sad.
 3. Starostu obce podpisem smlouvy s firmou D.A.Bydlení EU, s.r.o.