Vydáno dne 13. 10. 2021 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 28x přečteno

Přestože jsou zápisy z jednání zastupitelstva zveřejňované na webových stánkách města, je návštěvnost odkazu z těchto stránek, stejně jako on-line vysílání ze zasedání zastupitelstva, velmi nízká. 

 

S ohledem na doručování zpravodaje v tištěné podobě do každé domácnosti, budou zde i do budoucna zveřejňována usnesení ze zasedání.  Ta jsou jediným relevantním výstupem z jednání zasedání zastupitelstva, o kterých zastupitelé hlasují v rámci jimi schváleného programu.

 

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Olešnice ze dne 16. září 2021

A/ schvaluje:

  1. Rozpočtové opatření č. 8 k 16. září 2021 podle podkladového materiálu.
  2. Darovací smlouvu předloženou Jihomoravským krajem podle podkladového materiálu.
  3. Dar ve výši 100.000,- Kč na transparentní účet. Č. 123-4548350207/0100 obci Hrušky na odstranění škod po živelné pohromě – tornádu.
  4. Statut fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku města Olešnice podle na místě radou upraveného podkladového materiálu bez článku 6.4.

B/ Zastupitelstvo města neschvaluje:

  1. Výstavbu vyhlídkové věže na kopci Kopaniny za cenu 812.960,- Kč vč. DPH na základě nejnižší nabídkové ceny při využití dotace 200 000,- Kč poskytnuté Jihomoravským krajem na její výstavbu.

 

C/ Zastupitelstvo města bere na vědomí:

  1. Zprávu z jednání rady města z 62. až 66. schůze.
  2. Rozpočtová opatření č. 5 k 30. 6. 2021, č. 6 k 31. 7. 2021 a č. 7 k 31. 8. 2021 provedená radou podle podkladového materiálu.

 

D/ Zastupitelstvo města pověřuje:

  1. Starostu podpisem darovací smlouvy na pozemky předložené Jihomoravským krajem.
  2. S ohledem na neschválení rekonstrukce vyhlídkové věže starostu k zajištění vrácení dotace 200.000,- Kč poskytovateli Jihomoravskému kraji.