Vydáno dne 2. 8. 2017 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 59x přečteno

Po dvouleté odmlce, kdy měly možnost různé subjekty získat finanční prostředky prostřednictvím MAS Boskovicko PLUS, se po schválení strategie MAS otevírá nová cesta k získání dotací prostřednictvím jednotlivých výzev CLLD MAS Boskovicko PLUS. Zde bych chtěl jako předseda předsednictva a předseda dobrovolného svazku obcí Olešnicko jen připomenout předchozí úspěšné období na Olešnicku. Tehdy bylo na různé projekty na Olešnicku vyplaceno v dotacích 12 431 tis. Kč na projekty v celkové výši 20 521 tis. Kč. Připomeňme, že se jednalo o šest různých dotačních okruhů, kde byly příjemci obce, spolky, zemědělci i podnikatelé v oblasti turistického ruchu. Nemalou částkou (4,654 mil. Kč) byly podpořeny i projekty obnovy kulturních památek místního významu (mimo jiné olešnická římskokatolická fara a hřbitovní zdi).

Výběrová komise MAS Boskovicko PLUS vybrala a valná hromada MAS schválila dotace z již vyhlášených dvou výzev podávání žádostí. V OP zaměstnanost – slaďování rodinného a profesního života podala mnou zastoupená ZŠ a MŠ Olešnice žádost o dotaci na projekt příměstského tábora konaného v prázdninových měsících pro děti předškolního věku a školáky v MŠ a ZŠ po dobu tří let se zahájením příměstského tábora v příštím roce. Žádost byla schválena a ZŠ a MŠ obdrží dotaci ve výši 1 583 tis. Kč. Další výzvou MAS Boskovicko PLUS byla první výzva z Programu rozvoje venkova. Zde byly podány za město Olešnice dvě žádosti na úpravu a rekonstrukci dvou cest – jedné polní a jedné lesní. Na polní cestu spojující silnici na Kněževes a novou polní cestu vedle nové boží muky byla schválena částka dotace ve výši 998 tis. Kč, úprava lesní cesty pod Skalkami pak obdrží dotaci ve výši 492 tis. Kč. S pomocí MAS měly možnost školy v území podat žádost na tzv. šablony v OP Výzkum, věda, vzdělávání. Také olešnická škola tak bude příjemcem dotace z tohoto operačního programu, který umožní financovat speciální pedagogy a činnost čtenářských klubů ve škole částkou 811 tis. Kč. Místní akční skupina MAS Boskovicko PLUS byla podpořena MMR ČR v přípravě místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Boskovice. Jedním z výstupů tohoto plánu bylo zpracování strategického rámce. Do něho všechny školy v regionu napsaly plány rekonstrukcí a oprav v jejich školách. Tento seznam požadavků byl nezbytnou podmínkou k posouzení žádostí jednotlivých škol či obcí a měst do integrovaného regionálního operačního programu. Zde město Olešnice v mém zastoupení podalo žádost v 46. výzvě a jako jeden z prvních žadatelů v České republice obdrželo informaci o schválení dotace. Jedná se o částku 12 166 tis. Kč na modernizaci budovy základní školy především v oblasti nových odborných učeben a kabinetů přírodovědných předmětů, jazykových učeben a IT vybavení. To vše bude doplněno nákupem nových učebních pomůcek. Zde se hodí připomenout i ze stejného operačního programu již schválená dotace na zvýšení kapacity a modernizaci mateřské školy, která právě probíhá. Tato dotace je ve výši 11 945 tis. Kč.

obcí a měst umožňují pokrytí běžných provozních nákladů a investice menšího rozsahu. Pro realizaci velkých projektů se však obce a města bez získání dotací neobejdou. Již řadu roků pomáhají rozvoji území evropské dotace. Je jistě dobré, že město Olešnice a území Olešnicka bylo a je úspěšné. PaedDr. Zdeněk Peša

Modrotisk