Vydáno dne 15. 1. 2004 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | x přečteno

Rok 2004 přinese řadu změn pro naši zemi, které se bezprostředně dotknou nás všech, i života městské samosprávy. Rok 2004 je definitivně rokem vstupu do Evropské unie. Naše země se stává součástí společenství evropských národů, které řada věcí spojuje, avšak, a to především, ekonomická situace řady z nich je významně odlišuje. Především tato okolnost vyvolává u některých spoluobčanů a části politiků obavy.

Osobně si myslím, že ani v této záležitosti nedojde k naplnění extrémních názorů a katastrofických scénářů. Náš národ si tuto cestu vybral v referendu a bude jen na nás záležet, jak rychle si dokážeme najít své místo na evropském slunci. Zmatek a řadu dodnes diskutovaných nejasností z období transformace naší ekonomiky nelze v takové podobě již očekávat. Vstupujeme do společenství, kde kontrolní mechanismy fungují celá desetiletí.

Vstup do Evropské unie může znamenat i u nás na Olešnicku řadu dalších pozitivních změn. V loňském roce se realizovalo na Olešnicku z předstrukturálního fondu Evropské unie Sapard ve stavbách a technologiích miliony korun. Ať už se jednalo o vybudování sběrného dvoru pro mikroregion Olešnicko městem nebo o projekty Mlékárny, firmy Karel Čápek a syn či VSP Group. I do budoucna bude Česká republika příjemcem dotací, které mají napomoci rozvoji těch území, které nedosahují nadprůměrných ekonomických výsledků EU. Zde bude i nadále prostor především pro podnikatelské subjekty v podpoře malého a středního podnikání, velké možnosti budou mít též neziskové organizace, ale i města a obce. Je známo, že někteří z dříve přijatých členů EU nedokázali vyčerpat všechny možnosti při zapojení do evropských strukturálních fondů. Hledejme tedy cestou sdružování společných zájmů možnost naplňovat své cíle. Zde vidím velkou možnost při vzájemné a účelové spolupráci mezi spolky, podnikatelskými subjekty a samosprávou, spolupráci mezi samosprávami obcí v rámci mikroregionů a sdružení mikroregionů Boskovicka v celek s volnější vazbou v rámci svého řízení, avšak s významnou možností podávat rozsáhlé a finančně náročné projekty.

Rok 2004 bude také rokem významných ekonomických změn, které se odrazí na každodenním životě občanů změnou sazby daně z přidané hodnoty, zásadně se tato okolnost ovšem také odrazí v ekonomice měst a obcí. Jedná se o dopad negativní, především v oblasti všech stavebních činností. Zde dosud platily samosprávy v případě staveb pětiprocentní DPH. V roce 2004 budou již všechny stavby pro obce o 17 % dražší. I tuto skutečnost bude muset samospráva města zakalkulovat do nového rozpočtu.

Rok 2004 bude rokem významných změn i v oblasti personálních obměn v řadě zastupitelských sborů. Poprvé půjdou občané volit své zástupce do Evropského parlamentu. Další volby i v našem obvodu v závěru roku budou volby do Senátu Parlamentu ČR. A současně s těmito volbami proběhnou i volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Možnost zúčastnit se výběru svých zástupců tedy budeme moci využít už nejen jako občané obce a státu, ale podruhé též jako občané kraje a nově jako příslušníci Evropské unie.

Co říci závěrem? Do nového roku vstupuje Olešnice jako významné centrum regionu s fungující infrastrukturou, které se přes svoji nevýhodnou geografickou polohu hospodářsky slibně vyvíjí a které dává svým občanům budoucnost. Věřím, že podobný názor společně se mnou sdílí i většina spoluobčanů a že se všichni společně pokusíme o to, abychom v závěru tohoto roku mohli říci, že byl pro Olešnici zase o něco lepší, než rok předchozí.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta