Vydáno dne 9. 1. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková106x přečteno

jako každoročně na prahu nového roku si vás dovoluji oslovit prostřednictvím Olešnického zpravodaje a popřát vám v novém roce všechno nejlepší. Nejen jménem svým, ale i jménem zastupitelstva města.

Bývá dobrým zvykem zhodnotit předcházející rok. Ten byl výjimečný celorepublikově svoji osudovou osmičkou na konci letopočtu. Připomínali jsme si řadu historických událostí, kde zejména rok 1918 a 100. výročí vzniku samostatné republiky byly událostí, která rezonovala ve sdělovacích prostředcích, ve společnosti a konečně i v oslavách ve městech a obcích.

Také naše město se připojilo k oslavám a v průběhu roku se událo několik akcí s výročím spojených. Připomeňme, že v souvislosti s výročím osvobození republiky po druhé světové válce byl na Závrší vztyčen stožár s českou vlajkou. Jako připomenutí té, která zavlála nad krajem Olešnicka v květnu 1945 na Hradisku u Louky a zvěstovala blížící se konec německé okupace.

Panelová výstava v mlékárenském obchodě pak připomínala od května do října 100 let života v Olešnici. Zastupitelstvo města, škola a spolky se důstojně zapojily do měsíce oslav vzniku republiky zahájeného 28. září. V případě Olešnice se jednalo o setkání rodáků a absolventů školy s řadou doprovodných akcí. Zcela ojedinělým počinem mezi městy i výrazně většími bylo vytvoření třídílného dokumentárního filmu „Olešnické století“. Ten bude na dlouhá léta připomínkou dřívějšího života řady generací olešnických sousedů. Jak se ukázalo při školním filmovém představení, bude i názornou výukovou pomůckou pro žáky naší školy.

Rok 2018 byl také rokem voleb. V těch prvních, prezidentských, zvítězil v Olešnici těsnou většinou jednoho procenta Ing. Miloš Zeman, v těch druhých, do zastupitelstva města pak rozdílem jediného mandátu byla úspěšná dosavadní koalice SNK a KDU-ČSL. Ta, poté co její nabídka široké koalice v radě města byla ostatními odmítnuta, pokračuje i v následujícím období. Zde bych chtěl poděkovat za účast všem, kdo se voleb zúčastnili. Osobně pak těm, kterým jsem i po více než dvou desetiletích ve funkci starosty ještě stál za preferenční hlas a kolegyni a kolegům zastupitelům z koaličních volebních stran za znovuzvolení.

Volby polarizují společnost nejen ve světě, v naší zemi, ale také v obcích. Po volbách ale nastává doba, aby zvolení předvedli svým voličům, zda byli zvoleni k prospěchu jejich obce, či země a co udělali proto, aby byl naplněn jejich volební program. V dalších volbách se pak budou voliči znovu rozhodovat.

V letošním roce si budeme připomínat 30 let od porážky totalitního státního systému a vedoucí úlohy jediné strany. Aby se tyto „pořádky“ neopakovaly, je třeba právě svobodných voleb a účasti voličů v nich. Tedy ještě jednou děkuji všem, kdo k volbám přišli.

Poděkování patří také těm občanům, kteří se v loňském roce zapojili do komunitního života Olešnice, do života spolků. Spolkům pak za podporu kulturních a společenských akcí. Předání plaket a pamětních mincí jejich představitelům v rámci oslav v loňském roce, bylo dobře míněným pokusem samosprávy ocenit je za to, co ve svém volném čase pro spoluobčany dělají. Věřím, že budou stejně aktivní i v roce letošním.

Město Olešnice se může chlubit naplňováním investičních cílů samosprávy a využitím dotací jak národních, tak především dotací EU. Nejinak tomu bylo v loňském roce. Největší dotací, jejíž výstup mohla veřejnost při setkání rodáků a absolventů školy posoudit, byla dotace na modernizaci odborných učeben v základní škole. Desetimilionová dotace byla městu vyplacena před vánočními svátky. V Olešnici přibyla další rekonstruovaná polní cesta, obnoven byl obecní sad, vysázeno stromořadí k Veselce, odbahněn byl Obecní rybník, kulturní dům má novou kotelnu a vytápění. Největší zahájenou akcí - také s podílem dotace - je největší dopravní stavba posledních desetiletí, totiž „Průtah II/362 Olešnice“. Stavba dvou investorů – Jihomoravského kraje a města. I. etapa stavebně probíhala na silnici a chodnících v ulici generála Čápka až do Vánoc. Také na této stavbě platí, že vlastní stavební práce jsou v čase jen malým zlomkem proti času a úsilí, které se vyžádala příprava a zajištění finančních zdrojů v předchozích létech.

Nyní se dostávám již k plánům na letošní rok. Výstavba silnice, chodníků, vodovodních přípojek, přechodů, parkovišť a veřejného osvětlení na průtahu bude pokračovat druhou etapou poté, co to klimatické podmínky dovolí. Tedy od jara do pozdního podzimu letošního roku. Výstavba bude probíhat přes náměstí po ulici Rovečínská až na konec Olešnice, který je označen dopravní značkou „konec obce“. Chcete - li, ke „Škrobárně“. Tento úsek bude výrazně technicky náročnější a dopravně více omezující než I. etapa. Proto se již první pracovní týden v tomto roce sejdou investoři s dodavatelem k projednání postupu.

Nové chodníky budou budovány s podporou další dotace v ulicích Hliníky a Veselské – tedy chodníky k ZŠ a MŠ. Město nemuselo přistoupit ani v tak suchý rok, jakým byl rok 2018, k omezujícím opatřením v odběru pitné vody z vodovodu. Přesto je třeba myslet na budoucnost, a proto je letos naplánováno vyvrtat nové vrty a zjistit, zda budou potenciálně dalším zdrojem pitné vody pro Olešnici.

Pokrok v automobilové dopravě se zřejmě bude ubírat směrem k elektromobilům. Město využilo dotaci a místo běžné multikáry zakoupí a do užívání pro úklid města uvede multikáru s elektrickým pohonem. Vedle elektrovozů ve firmě K-Net to bude jedna z „prvních vlaštovek“ nového věku automobilismu v Olešnici.

V letošním roce bychom měli také pokročit s výstavbou dvou sociálních bytů v bytovce v ulici Skalky a v případě získání dotace obecní byty v podkroví vystavět. Výrazněji bychom měli pokročit také v přípravě zastavovací studie v lokalitě „Piskačův sad“.

Čeká nás tedy další, pro město investičně významný rok, ovlivněný snahou samosprávy plnit cíle programového prohlášení rady města. Chci věřit, že tato snaha bude podpořena všemi těmi, kterým jde o věc a nejen o kritiku. „Kdo nic nedělá, nic nepokazí“, říká jedno z trefných českých přísloví. Obcí, kde nic nepokazili, protože mnoho nedělali, je asi dost. To hodnotíme pohledem návštěvníků. Zkusme se tedy podívat na Olešnici také očima návštěvníka a udělejme něco proto, abychom mohli společně říci: „To se podařilo!“

Tak ať se nám všem a městu Olešnici v roce 2019 daří!

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta