Vydáno dne 6. 2. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D106x přečteno

Koaliční zastupitelé, a tedy i rada města, se v minulém roce intenzivně zabývali možností snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení a světelného smogu. Rada města proto využila možnosti dotačního státního programu EFEKT na podporu úspor energie pro rok 2020 vypsaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.  Aby bylo možné podat žádost o podporu, byl starosta města pověřen zajistit podklady nutné k administraci této žádosti. Součástí těchto podkladů bylo mj. provedení pasportizace veřejného osvětlení a energetický audit. Zde bylo využito dříve provedené mapové pasportizace veřejného osvětlení se zaměřením všech stávajících světelných bodů, které jsou součástí mapového portálu města Olešnice. Následně byla provedena fyzická revize všech 298 světelných míst, na kterých je umístěno 322 světelných bodů. Soustava je napájena ze 4 zapínacích míst, která jsou rovnoměrně rozmístěné po městě. Zapínací místa jsou řízena pomocí světelných čidel. Přestože jsou svítidla povětšinou staršího rázu, je konstatováno v posudku, že jsou funkční a relativně v dobrém stavu. 292 svítidel je sodíkových, 6 potom zářivkových. Součástí posudku byla navržena realizace opatření ke snížení energetické náročnosti na základě výpočtu osvětlenosti jednotlivých komunikací.

Bylo provedeno posouzení stávajícího stavu osvětlení a návrh úprav, totiž výměny nevyhovujících světelných bodů (svítidel) včetně světelných zdrojů. Návrh byl proveden tak, aby bylo sníženo množství jednotlivých instalovaných typů svítidel a jejich řada unifikována s ohledem na následnou jednotnost náhradních dílů. Tím by mělo dojít ke snížení podružných nákladů na opravy. Stávající svítidla byla navržena  k výměně za moderní typy s nárokem na vysokou kvalitu mechanické části svítidla a vysokou světelnou účinnost danou použitím reflektoru svítidla a moderním zdrojem o světelném výkonu min. LED 100 lm/Watt se správnou vyřazovací charakteristikou. Vedle výměny stávajících svítidel u komunikací bude provedeno též doplnění 38 kusů svítidel z důvodu požadované osvětlenosti těchto komunikací. Parková světla na náměstí zůstanou zachována.

Po zajištění všech podkladů seznámil starosta s projektem stavební a investiční komisi a radu města. Rada pak pověřila starostu podáním žádosti o dotaci ve výši 50 % nákladů. Žádost města Olešnice byla v listopadu a prosinci posuzována a rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu schválena. Rozpočtované náklady projektu jsou rozpočtovány včetně dotačně nezpůsobilých nákladů ve výši 3 727 000 Kč, z toho schválená dotace činí 1 823 000 Kč. Dofinancování této dotace do výše nákladů bude provedeno zapojením zůstatku finančních prostředků na účtu z roku 2019. Realizace výměny a doplnění výbojkových svítidel za LED svítidla bude v tomto roce s termínem dokončení do 30. 11. 2020. O průběhu výměny svítidel bude veřejnost informována. Vedle instalace moderního typu svítidel s dlouhou životností, která jsou schopna měnit intenzitu svitu v čase  (v pozdních nočních hodinách se intenzita světla snižuje), dojde k úspoře v objemu 47,6 MWh/rok elektrické energie. Pro orientaci spoluobčanů zveřejňujeme ortofotomapu Olešnice s vyznačením světelných bodů, kde dojde k výměně svítidel a kde dojde k jejich doplnění.