Vydáno dne 2. 4. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková141x přečteno

Ještě před avizovaným zahájením prací na druhé etapě této náročné dopravní stavby prováděla v měsíci březnu firma PORR a. s. úpravy na chodnících etapy první. To z toho důvodu, že dokončení prací na první etapě zasáhlo do klimaticky již nevhodného období. Stejně tak položení živice na první etapě, které probíhalo za provozu, bude vyžadovat dílčí opravy, především u kanalizačních vpustí. Tyto opravy povrchu vozovky u vpustí však budou provedeny až při pokládce živice druhé etapy.

Součástí stavebních prací v letošním roce je vedle výměny vodovodních přípojek také dobudování vodovodu v ulici Zástodolí. Tyto práce již byly zahájeny. V průběhu zemních prací se při odhalení části vodovodního řadu ve výkopu potvrdilo, že plynovod byl budován v malé hloubce, a proto přechod plynovodu přes silnici bude nutno přeložit. Stane se tak v polovině měsíce května.

 

Od dubna tedy bude zahájena druhá etapa výstavby silnice, kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek a chodníků, nasvícení přechodů a veřejného osvětlení chodníku na ulici Rovečínské. Současně budou budovány i parkoviště u zdravotního střediska. Stavba si vyžádá značné dopravní omezení uzavřením ulice Rovečínské a objížďku přes náměstí a ulici Trpínskou směrem na Trpín a Bystré. Aby bylo zabráněno kolizím na Moravské straně, kam bude odkloněna linková autobusová doprava, bude spojnice mezi stavebninami a vyústěním cesty pod Lamberkem pro jakýkoliv další provoz uzavřena. Monitoring dodržování zákazu vjezdu je již zajištěn dálkovým přenosem infrakamery a bude také zajištěn dohled městskou policií i Policií ČR.