Vydáno dne 26. 7. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D193x přečteno

Když zastupitelstvo města v roce 1998 zakoupilo louku v místě bývalého Piskačova sadu a zbývající pozemky v této lokalitě pak od majitele v roce 2006, uvažovalo se zde o možnosti bytové výstavby. Takto sem, alespoň na okraj území, byla současně s novou asfaltovou cestou v roce 2006 vyvedena oddílná kanalizace a zaveden vodovod z Moravské strany. Tuto lokalitu pak zastupitelstvo schválilo v územním plánu jako lokalitu k zástavbě (2006, 2013). Protože stavebním pozemkem se stane pozemek až po možném připojení na inženýrské sítě, zahájila samospráva přípravu zastavovací studie. Ta počítala s příjezdem s využitím stávající cesty z Moravské strany. Dále s odbočením na obslužnou komunikaci středem lokality se stavebními parcelami po stranách. Obslužná komunikace byla dále zaústěná do stávající asfaltové cesty.     

V roce 2011 bylo zahájeno řízení o umístění stavby základního technického vybavení pro plánovanou zástavbu (zastavovací studie), které však bylo po odvolání některých účastníků řízení zastaveno po vyjádření krajského úřadu vzhledem k nedostatečné kapacitě stávající komunikace, s nutností zajistit ještě jednu příjezdovou komunikaci.

Řešením se zdálo být v rámci plánu společných zařízení pozemkových úprav zahájených v roce 2013 vybudování polní cesty zaústěné do stávající. Také proces pozemkových úprav se protáhl a není dokončen dodnes.

Jediným dalším možným řešením zajištění druhého příjezdu do této lokality bylo zokruhování obslužné komunikace na ulici Klimentka. Zde však město nedisponovalo pozemky, které by tuto alternativu umožňovaly. Po jednáních s vlastníky vedlejších pozemků byla dohodnuta směna a koupě pozemků. Takto tito vlastníci získali v budoucí lokalitě stavební pozemky a město pak přístup do lokality s tím, že na nových pozemcích města může postavit budoucí obslužnou komunikaci.

Rada města v roce 2017 nejdříve zadala zpracování projektové dokumentace přístupové komunikace ve čtyřech variantách. Po konzultacích s DI Policie a dopravním úřadem a po jejich dopracování byly dvě varianty oběma institucím oficiálně předloženy k vyjádření. Město následně získalo souhlasné stanovisko k oběma variantám.

Následovala objednávka nové zastavovací studie, která by určila počet stavebních parcel, průběh obslužné komunikace a případně další regulativy (které by však příliš neomezovaly stavebníky individuální výstavby domů). Zastupitelstvo města v závěru roku 2018 svěřilo projednání alternativ komisi investiční a stavební rady města. Připomínky byly zapracovány do studie s tím, že obslužná komunikace bude mít parametry komunikace v obytné zóně, která tak má v lokalitě Piskačův sad vzniknout. Komise návrh doporučila k projednání radě města a ta pak bez dalších připomínek předložila tento návrh zastupitelstvu města dne 18. června 2019 ke schválení a k dalšímu zpracování.

Na jednání zastupitelstva města byl formou protinávrhu usnesení předložen návrh zastupitele Ing.arch. Hirsche, který představil vlastní, alternativní návrh studie. K oběma návrhům byla vedena široká diskuze, která vedla patrně i některé členy investiční a stavební komise ke změně názoru. Po diskuzi pak došlo na jmenovité hlasování o návrzích. Protinávrh Ing. arch. Hirsche byl podpořen 6 hlasy, schválena 8 hlasy byla studie projekční kanceláře APOLO CZ. Viz. návrh v obrázcích.

Zastupitelstvo nyní čeká proces přípravy projektové dokumentace a řízení o umístění stavby základního technického vybavení pro plánovanou zástavbu. Protože město dnes disponuje pozemky pro obslužnou komunikaci (důvod pro zastavení řízení v roce 2011), má mnohem větší šanci dotáhnout stavební řízení do zdárného konce.

Následně, po zpracování projektové dokumentace základního technického vybavení pro plánovanou zástavbu, může hledat projektovou dokumentací vyčíslené finanční zdroje pro realizaci.