Vydáno dne 15. 3. 2004 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 821x přečteno

Projednání a schválení rozpočtu předcházelo schválení rozpočtového provizoria pro první týdny roku na prosincovém zasedání zastupitelstva. Rozpočet města je koncipován jako vyrovnaný a počítá se na straně příjmů i výdajů s částkou 20 504 tis. korun. V oblasti příjmů se na plnění rozpočtu nejvíce podílejí daňové příjmy a dále příjmy z poplatků, nájmů, z vodního hospodářství a různých dotací. Zapojeny též budou zůstatky na účtech fondů města. V oblasti výdajů tvoří nejvýznamnější kapitolu náklady na provoz vodovodu a kanalizace, náklady na provoz regionálního školství, náklady na chod správy a samosprávy a řada dalších výdajů v oblasti zdravotnictví, sociální péče, kultury, veřejného pořádku a požární ochrany. Protože se jedná o výdaje, bez kterých není možno zajistit chod města, nazýváme je výdaji mandatorními a setkáváme se s nimi při přípravě každého rozpočtu. Část výdajů tvoří prostředky na úhradu dříve přijatých investičních úvěrů (na výstavbu domu s pečovatelskou službou, na sběrný dvůr a nádrž Pod Sekerou).

Přebytek mezi příjmy a mandatorními výdaji tvoří prostor pro financování investic. Zde nejvyšší položkou je financování výstavby víceúčelového hřiště s umělým povrchem u základní školy projekčně a stavebně připravovaného již dva roky - původně pro realizaci v programu Sapard v minulém volebním období. Další investiční akcí, která má významným způsobem napomoci využití zahrady kulturního domu, je stavba dřevěného přístřešku pro cca 250 návštěvníků. Realizace této stavby umožní pořadatelům kulturních a společenských akcí pořádat v prostoru zahrady kulturního domu akce bez ohledu na deštivé počasí. Právě nevyzpytatelnost počasí a nemožnost ukrytí se před deštěm byla faktem, který zahradu kulturního domu činil pro pořadatele neatraktivní a v posledních letech přes velkou investici do rekonstrukce sociálního zařízení se zde příliš akcí nekonalo. Třetí investicí je příprava projektové dokumentace protipovodňových opatření nutné pro vydání vodoprávního povolení k realizaci stavby jiným investorem. Z částky 800 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace město získalo 700 tis. Kč z rozpočtu kraje a tyto finanční prostředky byly do rozpočtu 2004 převedeny z loňského roku.

Přes důkladné projednání v komisích rady a výborech zastupitelstva došlo při projednávání rozpočtu k návrhu změny tohoto rozpočtu právě v oblasti výše uvedených investic. Po diskusi o pořadí důležitosti těchto investic byla stavba přístřešku na zahradě kulturního domu některými členy zastupitelstva zpochybněna. Bylo hlasováno o neuvolnění financí pro tuto stavbu a o převedení do rezervy rozpočtu, z níž byly návrhy na čerpání: kanalizace na ulici Rovečínské, dotace na opravu střechy věže kostela. Pozměňovací návrh nebyl schválen a většinově se zastupitelstvo přiklonilo k dlouhodobě připravované a projednané verzi rozpočtu. Při vlastním hlasování o rozpočtu jako celku však rozpočet získal pouze těsně většinovou podporu, což při schválení základního dokumentu města a při vnímání odpovědnosti za toto rozhodnutí není mnoho. Rozpočet však přijat byl a je jasno i o prioritách v rámci investic.